Page 1 of 12 for the letter A in the Albanian-English dictionary
Page 1/12 for A
a
or
A bie shi?
Is it raining?
A e ke problem?
Do you mind?
A është larg që këtu?
Is it far from here?
A flisni ju shqip?
Do you speak Albanian?
A ka më?
Any left?
A më kuptoni?
Do you understand me?
A mund të parkoj këtu?
Can I park here?
A quaj veten me fat.
I consider myself lucky.
A, në të zënça!
Let me catch you!
aba {f} [vjet.]
[white worsted cloth]
abaci {f}
abbeyark.fe
abak {m} [në pjesën e sipërme shtyllës]
chapiterark.
head [of a column]ark.
abak {m} [për veprime aritmetike]
abacusmat.
abanoz {m}
ebony
abat {m}
abbotfe
abazhur {m}
lampshade
abdes {m}
ablutionfe
abdikim {m}
abdication
abdikoj [libr.]
to abdicate
abdikues {m} [libr.]
abdicant
abdikuese {f} [libr.]
abdicant [female]
abdomen {m}
abdomenanat.
abëcë {f}
ABC
alphabet
abetare {f}
ABC book
primer
spelling book
abis {m}
abyss
abisinas {m}
Abyssinian
ablativ {m}
ablativegjuhë
ablative casegjuhë
ablaut {m}
ablaut
abolicion {m}
abolition
abonament {m}
subscription
abone {f} vjetore
yearly ticket
abonent {m}
subscriber
abonim {m}
subscription
abonohem në diçka
to subscribe to sth.
abonoj
to take out a subscription
abordazh {m} [hipje në anije]
boardingnaut.
abordazh {m} [përplasje]
collision [of ships]naut.
abort {m}
abortion
abortoj
to abort
abrash
albino
abrashe {f}
speckles {pl}
abraziv
abrasive
abresh
darkish
swarthy
abrogim {m}
abrogation
abrogohet
to be abrogated
abrogoj diçka
to abrogate sth.drejt
abses {m}
abscessmjek.
abshisë {f}
abscissa
absidë {f}
apse
absolut
absolute
absolutësi {f}
absoluteness
absolutisht
absolutely
completely
perfectly
absolutizëm {m}
absolute power
absolutism
absolutizoj
to make absolute
absorbim {m}
absorption
absorboj diçka [libr.]
to absorb sth.
abstenim {m}
abstention
abstenoj
to abstain
abstenoj në votime
to abstain from voting
abstenues
abstaining
abstenues {m}
abstainer
abstraksion {m}
abstraction
abstrakt
abstract
abstraktësi {f} [libr.]
abstraction
absurd [libr.]
absurd
nonsensical
preposterous
absurditet {m} [libr.]
absurdity
abuz {m} [krah.] [fshehëtirë]
hideout
hiding
abuzim {m}
abuse
mistreatment
misuse
wrong use
abuzoj
to abuse
to misuse
abuzoj në duhan
to overindulge in smokingdroga
acar {m}
biting cold
freezing cold
frost
acarim {m}
deterioration
worsening
acarohom
to be aggravated
to be irritated
acaroj dikë/diçka
to aggravate sb./sth.
to irritate sb./sth.
acarues
irritating
acetik
acetic
acetilen {m} [C2H2]
acetylenekimi
aceton {m}
acetonekimi
Page 1/12 for A
aor
A bie shi?Is it raining?
A e ke problem?Do you mind?
A është larg që këtu?Is it far from here?
A flisni ju shqip?Do you speak Albanian?
A ka më?Any left?
A më kuptoni?Do you understand me?
A mund të parkoj këtu?Can I park here?
A quaj veten me fat.I consider myself lucky.
A, në të zënça!Let me catch you!
aba {f} [vjet.][white worsted cloth]
ark.fe
abaci {f}
abbey
ark.
abak {m} [në pjesën e sipërme shtyllës]
chapiter
ark.
abak {m} [në pjesën e sipërme shtyllës]
head [of a column]
mat.
abak {m} [për veprime aritmetike]
abacus
abanoz {m}ebony
fe
abat {m}
abbot
abazhur {m}lampshade
fe
abdes {m}
ablution
abdikim {m}abdication
abdikoj [libr.]to abdicate
abdikues {m} [libr.]abdicant
abdikuese {f} [libr.]abdicant [female]
anat.
abdomen {m}
abdomen
abëcë {f}ABC
abëcë {f}alphabet
abetare {f}ABC book
abetare {f}primer
abetare {f}spelling book
abis {m}abyss
abisinas {m}Abyssinian
gjuhë
ablativ {m}
ablative
gjuhë
ablativ {m}
ablative case
ablaut {m}ablaut
abolicion {m}abolition
abonament {m}subscription
abone {f} vjetoreyearly ticket
abonent {m}subscriber
abonim {m}subscription
abonohem në diçkato subscribe to sth.
abonojto take out a subscription
naut.
abordazh {m} [hipje në anije]
boarding
naut.
abordazh {m} [përplasje]
collision [of ships]
abort {m}abortion
abortojto abort
abrashalbino
abrashe {f}speckles {pl}
abrazivabrasive
abreshdarkish
abreshswarthy
abrogim {m}abrogation
abrogohetto be abrogated
drejt
abrogoj diçka
to abrogate sth.
mjek.
abses {m}
abscess
abshisë {f}abscissa
absidë {f}apse
absolutabsolute
absolutësi {f}absoluteness
absolutishtabsolutely
absolutishtcompletely
absolutishtperfectly
absolutizëm {m}absolute power
absolutizëm {m}absolutism
absolutizojto make absolute
absorbim {m}absorption
absorboj diçka [libr.]to absorb sth.
abstenim {m}abstention
abstenojto abstain
abstenoj në votimeto abstain from voting
abstenuesabstaining
abstenues {m}abstainer
abstraksion {m}abstraction
abstraktabstract
abstraktësi {f} [libr.]abstraction
absurd [libr.]absurd
absurd [libr.]nonsensical
absurd [libr.]preposterous
absurditet {m} [libr.]absurdity
abuz {m} [krah.] [fshehëtirë]hideout
abuz {m} [krah.] [fshehëtirë]hiding
abuzim {m}abuse
abuzim {m}mistreatment
abuzim {m}misuse
abuzim {m}wrong use
abuzojto abuse
abuzojto misuse
droga
abuzoj në duhan
to overindulge in smoking
acar {m}biting cold
acar {m}freezing cold
acar {m}frost
acarim {m}deterioration
acarim {m}worsening
acarohomto be aggravated
acarohomto be irritated
acaroj dikë/diçkato aggravate sb./sth.
acaroj dikë/diçkato irritate sb./sth.
acaruesirritating
acetikacetic
kimi
acetilen {m} [C2H2]
acetylene
kimi
aceton {m}
acetone
Page 1 of 12 for the letter A in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024