Page 1 of 9 for the letter B in the Albanian-English dictionary
babaxhan
good-natured
babëzi {f}
greed
greediness
babilonas
Babylonian
Babiloni {f}
Babyloniagjeog.hist.
bagazh {m}
luggage
bagazh {m} dore
hand luggage
bagetë {f}
baguettegjell.
bagëti {f}
livestock
bahçe {f} [fol.]
garden
bahçevan {m} [fol.]
gardener
Bahrein {m} <.bh>
Bahraingjeog.
bajat
stale
trite
bajloz {m}
emissary
bajonetë {f}
bayonetarmë
bajt {m} <B>
byte <B>
bakall {m}
grocer
bakër {m} <Cu>
copper <Cu>kimi
bakërpunues {m}
coppersmith
bakllava {f}
baklava
bakllavë {f}
baklavagjell.
bakshish {m}
tip [e.g. in a restaurant]
bakter {m}
bacteriumbiol.
bakteriolog {m}
bacteriologist
bakteriologji {f}
bacteriologybiol.mjek.shkenca
baladë {f}
balladlet.muzikë
balancim {m}
equipoise
balancohet
to be in equipoise
balast {m} [libr.] [edhe fig.]
ballast
baldosë {f} [Meles meles]
badgerzool.T
Baleare {m.pl}
Balearic Islandsgjeog.
Balearicsgjeog.
balenë {f}
whalebiol.zool.T
balenë {f} gungaçe [Megaptera novaeangliae]
humpback (whale)zool.T
balestër {f}
suspensiontek.
balet {m}
balletkërcimteatër
baletmaestër {m}
ballet masterkërcimteatërzanate
balistik
ballistic
ballafaqohem me
to be confronted with
ballafaqoj
to confront
ballë {f}
forehead
ballgun {m} [Quercus frainetto, syn.: Quercus conferta, Quercus farnetto]
Hungarian oakbot.T
Italian oakbot.T
Ballkan {m}
the Balkans {pl}gjeog.
ballkon {m}
balcony
ballo {f} me maska
fancy-dress ballkërcim
masked ballkërcim
masquerade ballkërcim
ballomë {f}
patch
rag
ballor
frontal
balluke {f}
forelocks {pl}
balonë {f} [lodër fëmijësh]
kite
balonë {f} [mjet fluturimi prej pëlhure]
balloon
balsam {m}
balm
balsamoj
to embalm
baltë {f}
mire
mud
sludge
slush
baltovinë {f}
quagmire
bamirës
charitable
bamirës {m}
benefactor
bamirësi {f}
beneficence
charity
banak {m}
counter
banal
banal
vulgar
banalitet {m} [libr.]
banality
banane {f}
banana
bandit {m}
bandit
brigand
banesë
domicile
Bangladesh {m} <.bd>
Bangladeshgjeog.
bangladeshase {f}
Bangladeshi [female]etnol.
banim {m}
dwelling
habitation
inhabitation
residence
banjë {f}
bath
banjë {f} popullore
bath house
bankar
bank [attr.] [e.g. account, card, clerk, connection, customer]fin.
bankë {f}
bank
bankë {f} creditore
credit bank
bankë {f} krediti
credit bankfin.
banket {m}
banquet
bankier {m}
bankerfin.zanate
bankomat {m}
automated teller machine <ATM>
banoj
to dwell
to inhabit
to live
to reside
Banon me të vëllanë.
He lives with his brother.
banor {m}
dweller
inhabitant
resident
banor {m} ishulli
islander
banues {m}
dweller
inhabitant
babaxhangood-natured
babëzi {f}greed
babëzi {f}greediness
babilonasBabylonian
gjeog.hist.
Babiloni {f}
Babylonia
bagazh {m}luggage
bagazh {m} dorehand luggage
gjell.
bagetë {f}
baguette
bagëti {f}livestock
bahçe {f} [fol.]garden
bahçevan {m} [fol.]gardener
gjeog.
Bahrein {m} <.bh>
Bahrain
bajatstale
bajattrite
bajloz {m}emissary
armë
bajonetë {f}
bayonet
bajt {m} <B>byte <B>
bakall {m}grocer
kimi
bakër {m} <Cu>
copper <Cu>
bakërpunues {m}coppersmith
bakllava {f}baklava
gjell.
bakllavë {f}
baklava
bakshish {m}tip [e.g. in a restaurant]
biol.
bakter {m}
bacterium
bakteriolog {m}bacteriologist
biol.mjek.shkenca
bakteriologji {f}
bacteriology
let.muzikë
baladë {f}
ballad
balancim {m}equipoise
balancohetto be in equipoise
balast {m} [libr.] [edhe fig.]ballast
zool.T
baldosë {f} [Meles meles]
badger
gjeog.
Baleare {m.pl}
Balearic Islands
gjeog.
Baleare {m.pl}
Balearics
biol.zool.T
balenë {f}
whale
zool.T
balenë {f} gungaçe [Megaptera novaeangliae]
humpback (whale)
tek.
balestër {f}
suspension
kërcimteatër
balet {m}
ballet
kërcimteatërzanate
baletmaestër {m}
ballet master
balistikballistic
ballafaqohem meto be confronted with
ballafaqojto confront
ballë {f}forehead
bot.T
ballgun {m} [Quercus frainetto, syn.: Quercus conferta, Quercus farnetto]
Hungarian oak
bot.T
ballgun {m} [Quercus frainetto, syn.: Quercus conferta, Quercus farnetto]
Italian oak
gjeog.
Ballkan {m}
the Balkans {pl}
ballkon {m}balcony
kërcim
ballo {f} me maska
fancy-dress ball
kërcim
ballo {f} me maska
masked ball
kërcim
ballo {f} me maska
masquerade ball
ballomë {f}patch
ballomë {f}rag
ballorfrontal
balluke {f}forelocks {pl}
balonë {f} [lodër fëmijësh]kite
balonë {f} [mjet fluturimi prej pëlhure]balloon
balsam {m}balm
balsamojto embalm
baltë {f}mire
baltë {f}mud
baltë {f}sludge
baltë {f}slush
baltovinë {f}quagmire
bamirëscharitable
bamirës {m}benefactor
bamirësi {f}beneficence
bamirësi {f}charity
banak {m}counter
banalbanal
banalvulgar
banalitet {m} [libr.]banality
banane {f}banana
bandit {m}bandit
bandit {m}brigand
banesëdomicile
gjeog.
Bangladesh {m} <.bd>
Bangladesh
etnol.
bangladeshase {f}
Bangladeshi [female]
banim {m}dwelling
banim {m}habitation
banim {m}inhabitation
banim {m}residence
banjë {f}bath
banjë {f} popullorebath house
fin.
bankar
bank [attr.] [e.g. account, card, clerk, connection, customer]
bankë {f}bank
bankë {f} creditorecredit bank
fin.
bankë {f} krediti
credit bank
banket {m}banquet
fin.zanate
bankier {m}
banker
bankomat {m}automated teller machine <ATM>
banojto dwell
banojto inhabit
banojto live
banojto reside
Banon me të vëllanë.He lives with his brother.
banor {m}dweller
banor {m}inhabitant
banor {m}resident
banor {m} ishulliislander
banues {m}dweller
banues {m}inhabitant
Page 1 of 9 for the letter B in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023