Page 1 of 14 for the letter D in the Albanian-English dictionary
dac {m}
male catzool.
dado {f}
babysitter
dafinë {f}
laurelbot.T
dajë {m}
uncle
dakord
agreed
daktilografi {f}
dactylography
dal
to come out
to emerge
to exit
to get out
to go out
to leave
dal befas
to appear suddenly
dal në breg
to go to the seashore
dal në gjyq
to appear before a courtdrejt
dal në mejdan
to appear
dal në pension
to retire
dal në shesh
to come out into the open
dal në tribunë
to be on the stump
dal nga banja
to come out of the bathroom
dal nga grupi
to withdraw from the group
dal nga një situatë e vështirë
to get out of a predicament
dal për gjah
to go huntinggjueti
dal shëtitje
to go for a walk
dal të pres dikë
to go to meet sb.
dalë {f}
jut
projection
protrusion
dalje {f}
exit
outlet
dalje {f} sigurimi
emergency exit
dallavere {f} [fol.]
deceit
fraud
dallgë {f}
billow
surf
surge
wave
dallgëzim {m}
rippling
surging
dallim {m}
differentiation
discernment
discrimination
distinction
dalloj
to differentiate
to discern
to discriminate
to distinguish
dallues
distinctive
daltë {f}
chiselvegla
dalzotës {m}
champion
damar {m}
inherited feature
Damask {m}
Damascusgjeog.
damixhanë {f}
demijohn
damkos diçka
to earmark sth. [mark in a distinguishing manner]
to mark sth.
damkos dikë/diçka [edhe fig.]
to brand sb./sth. [also fig.]
damkos dikë/diçka [fig.]
to stigmatise sb./sth. [Br.]
to stigmatize sb./sth.
danez
Danish
daneze {f}
Dane [female]etnol.
Danimarkë {f} <.dk>
Denmarkgjeog.
danishte {f}
Danish [language]gjuhë
Danub {m}
Danubegjeog.
Dardan {m}
Dardanusmit.
dardhë {f}
pear
darkë {f}
evening
supper
darvinizëm {m}
Darwinismbiol.
dashamirë
benevolent
dashamirësi {f}
amiability
beneficence
benevolence
geniality
good will
kindness
dashnor {m}
lover
dashnore {f}
lover [female]
dashuri {f}
love
dashuri {f} amënore
maternal love
mother's love
motherly love
dashuri {f} e nënës
maternal love
mother's love
motherly love
dashurohem
to fall in love
dasmë {f}
wedding
datë {f} e lindjes
date of birth
datë {f} e pagesës
due date
daulle {f}
drummuzikë
daulle {f} e veshit
eardrum [Membrana tympani, Myrinx]anat.
debat {m} [libr.]
debate
dëbim {m}
banishment
dismissal
expatriation
expulsion
dëbohem
to be discharged
to be dislodged
dëboj diçka [fig.] [dyshimet etj.]
to dismiss sth. [doubts etc.]
dëboj dikë
to expatriate sb.
dëboj dikë/diçka [edhe fig.]
to banish sb./sth. [also fig.]
zool.
dac {m}
male cat
dado {f}babysitter
bot.T
dafinë {f}
laurel
dajë {m}uncle
dakordagreed
daktilografi {f}dactylography
dalto come out
dalto emerge
dalto exit
dalto get out
dalto go out
dalto leave
dal befasto appear suddenly
dal në bregto go to the seashore
drejt
dal në gjyq
to appear before a court
dal në mejdanto appear
dal në pensionto retire
dal në sheshto come out into the open
dal në tribunëto be on the stump
dal nga banjato come out of the bathroom
dal nga grupito withdraw from the group
dal nga një situatë e vështirëto get out of a predicament
gjueti
dal për gjah
to go hunting
dal shëtitjeto go for a walk
dal të pres dikëto go to meet sb.
dalë {f}jut
dalë {f}projection
dalë {f}protrusion
dalje {f}exit
dalje {f}outlet
dalje {f} sigurimiemergency exit
dallavere {f} [fol.]deceit
dallavere {f} [fol.]fraud
dallgë {f}billow
dallgë {f}surf
dallgë {f}surge
dallgë {f}wave
dallgëzim {m}rippling
dallgëzim {m}surging
dallim {m}differentiation
dallim {m}discernment
dallim {m}discrimination
dallim {m}distinction
dallojto differentiate
dallojto discern
dallojto discriminate
dallojto distinguish
dalluesdistinctive
vegla
daltë {f}
chisel
dalzotës {m}champion
damar {m}inherited feature
gjeog.
Damask {m}
Damascus
damixhanë {f}demijohn
damkos diçkato earmark sth. [mark in a distinguishing manner]
damkos diçkato mark sth.
damkos dikë/diçka [edhe fig.]to brand sb./sth. [also fig.]
damkos dikë/diçka [fig.]to stigmatise sb./sth. [Br.]
damkos dikë/diçka [fig.]to stigmatize sb./sth.
danezDanish
etnol.
daneze {f}
Dane [female]
gjeog.
Danimarkë {f} <.dk>
Denmark
gjuhë
danishte {f}
Danish [language]
gjeog.
Danub {m}
Danube
mit.
Dardan {m}
Dardanus
dardhë {f}pear
darkë {f}evening
darkë {f}supper
biol.
darvinizëm {m}
Darwinism
dashamirëbenevolent
dashamirësi {f}amiability
dashamirësi {f}beneficence
dashamirësi {f}benevolence
dashamirësi {f}geniality
dashamirësi {f}good will
dashamirësi {f}kindness
dashnor {m}lover
dashnore {f}lover [female]
dashuri {f}love
dashuri {f} amënorematernal love
dashuri {f} amënoremother's love
dashuri {f} amënoremotherly love
dashuri {f} e nënësmaternal love
dashuri {f} e nënësmother's love
dashuri {f} e nënësmotherly love
dashurohemto fall in love
dasmë {f}wedding
datë {f} e lindjesdate of birth
datë {f} e pagesësdue date
muzikë
daulle {f}
drum
anat.
daulle {f} e veshit
eardrum [Membrana tympani, Myrinx]
debat {m} [libr.]debate
dëbim {m}banishment
dëbim {m}dismissal
dëbim {m}expatriation
dëbim {m}expulsion
dëbohemto be discharged
dëbohemto be dislodged
dëboj diçka [fig.] [dyshimet etj.]to dismiss sth. [doubts etc.]
dëboj dikëto expatriate sb.
dëboj dikë/diçka [edhe fig.]to banish sb./sth. [also fig.]
Page 1 of 14 for the letter D in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023