Page 1 of 2 for the letter DH in the Albanian-English dictionary
Dha faliment.
He went bankrupt.
dhallë {f}
[Albanian diluted yoghurt beverage]
dhanore {f}
dativegjuhë
dhashë
I gave
dhaskal {m} [vjet.]
teacher
dhaskalicë {f} [vjet.]
teacher [female]
dhe {m}
earth
ground
land
soil
Dhe tani do të të rrëfej një histori.
I'm going to tell you a story.
dhelparak
artful
astute
crafty
cunning
foxy [coll.] [cunning]
sly
wily
dhelpër {f}
foxzool.T
dhelpëri {f}
craftiness
cunning
slyness
dhelpërisht
artfully
craftily
slyly
dhemb
to ache
to hurt
dhëmb {m}
cog
notch
tooth
dhëmb {m} çatall
fang
tusk
dhëmb {m} i krimbur
rotten tooth
dhëmb {m} i prishur
rotten tooth
dhëmb {m} i vënë
false tooth
dhëmb {m} që luan
loose tooth
dhëmb për dhëmb
blow for blow
tit for tat
dhëmballë {f}
molaranat.
dhëmbërënë
toothless
dhëmbës {m}
rake
dhëmbëz {f}
cog
dent
notch
dhëmbëzoj
to indent
dhembje {f}
ache
dolor [Am.]
dolour [Br.]
pain
painfulness
woe
dhembje {f} dhëmbi
toothache
dhembje {f} e fortë
pang
violent pain
dhembje {f} e fortë barku
colic
dhembje {f} e fortë koke
splitting headache
dhembje {f} gryke
sore throat
dhembje {f} koke
headache
dhembje {f} veshi
earache
dhëmbor
dental
dhëmbore {f}
dentalgjuhë
dhembshuri {f}
affection
fondness
tenderness
dhemizë {f}
caterpillarentom.
dhen {m.pl}
sheep {pl}zool.T
dhëndër {m}
bridegroom
son-in-law
dhënë
given
dhënë {f}
datum
indication
information
dhënës {m}
donor
giver
dhënie {f}
bestowal
concession
conferring
donation
giving
grant
dhënie {f} e nënshtetësisë
naturalisation [Br.]
naturalization
dhënie {f} fund
abolition
termination
dhënie {f} pas
addiction
dhënie {f} ryshfetesh
bribery
dhespot {m}
bishopfe
dheul {f}
antentom.T
dhi {f}
goatzool.T
dhiqel {m}
hoe
dhisk {m}
salver
dhjamë {f}
fat
grease
dhjamosje {f}
obesity
dhjetë
ten
dhjetë {f}
tithe
dhjetë mijë
ten thousand
Dhjetë pa shtatë mbeten tre.
Seven from ten leaves three.mat.
dhjetëfishoj
to decuple
to increase tenfold
Dha faliment.He went bankrupt.
dhallë {f}[Albanian diluted yoghurt beverage]
gjuhë
dhanore {f}
dative
dhashëI gave
dhaskal {m} [vjet.]teacher
dhaskalicë {f} [vjet.]teacher [female]
dhe {m}earth
dhe {m}ground
dhe {m}land
dhe {m}soil
Dhe tani do të të rrëfej një histori.I'm going to tell you a story.
dhelparakartful
dhelparakastute
dhelparakcrafty
dhelparakcunning
dhelparakfoxy [coll.] [cunning]
dhelparaksly
dhelparakwily
zool.T
dhelpër {f}
fox
dhelpëri {f}craftiness
dhelpëri {f}cunning
dhelpëri {f}slyness
dhelpërishtartfully
dhelpërishtcraftily
dhelpërishtslyly
dhembto ache
dhembto hurt
dhëmb {m}cog
dhëmb {m}notch
dhëmb {m}tooth
dhëmb {m} çatallfang
dhëmb {m} çatalltusk
dhëmb {m} i krimburrotten tooth
dhëmb {m} i prishurrotten tooth
dhëmb {m} i vënëfalse tooth
dhëmb {m} që luanloose tooth
dhëmb për dhëmbblow for blow
dhëmb për dhëmbtit for tat
anat.
dhëmballë {f}
molar
dhëmbërënëtoothless
dhëmbës {m}rake
dhëmbëz {f}cog
dhëmbëz {f}dent
dhëmbëz {f}notch
dhëmbëzojto indent
dhembje {f}ache
dhembje {f}dolor [Am.]
dhembje {f}dolour [Br.]
dhembje {f}pain
dhembje {f}painfulness
dhembje {f}woe
dhembje {f} dhëmbitoothache
dhembje {f} e fortëpang
dhembje {f} e fortëviolent pain
dhembje {f} e fortë barkucolic
dhembje {f} e fortë kokesplitting headache
dhembje {f} grykesore throat
dhembje {f} kokeheadache
dhembje {f} veshiearache
dhëmbordental
gjuhë
dhëmbore {f}
dental
dhembshuri {f}affection
dhembshuri {f}fondness
dhembshuri {f}tenderness
entom.
dhemizë {f}
caterpillar
zool.T
dhen {m.pl}
sheep {pl}
dhëndër {m}bridegroom
dhëndër {m}son-in-law
dhënëgiven
dhënë {f}datum
dhënë {f}indication
dhënë {f}information
dhënës {m}donor
dhënës {m}giver
dhënie {f}bestowal
dhënie {f}concession
dhënie {f}conferring
dhënie {f}donation
dhënie {f}giving
dhënie {f}grant
dhënie {f} e nënshtetësisënaturalisation [Br.]
dhënie {f} e nënshtetësisënaturalization
dhënie {f} fundabolition
dhënie {f} fundtermination
dhënie {f} pasaddiction
dhënie {f} ryshfeteshbribery
fe
dhespot {m}
bishop
entom.T
dheul {f}
ant
zool.T
dhi {f}
goat
dhiqel {m}hoe
dhisk {m}salver
dhjamë {f}fat
dhjamë {f}grease
dhjamosje {f}obesity
dhjetëten
dhjetë {f}tithe
dhjetë mijëten thousand
mat.
Dhjetë pa shtatë mbeten tre.
Seven from ten leaves three.
dhjetëfishojto decuple
dhjetëfishojto increase tenfold
Page 1 of 2 for the letter DH in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024