Page 1 of 5 for the letter E in the Albanian-English dictionary
e
of
e bëj llum një punë
to botch a work [coll.]
to bungle a work
E bleva lirë.
I bought it cheaply.
e çarë {f}
cleft
e diel {f}
Sunday <Sun., Su.>
e djeshme {f} [fig.]
the past
e dua shumë dikë
to be especially fond of sb.
e enjte {f}
Thursday <Thu., Th.>
e fle mendjen
to rest assured
E flet lirshëm anglishten.
He speaks English fluently.
e fshehtë {f}
secret
e hënë {f}
Monday <Mon., Mo.>
E ka llapën të gjatë.
He has the gift of gab.
e kam gabim
to be mistaken
to be wrong
e kam gjumin të lehtë
to be a light sleeper
e kam haset dikë [fol.]
to be jealous of sb.
e kam keq me dikë
to be on bad terms with sb.
e kam maraz dikë
to detest sb.
e katërta {f}
quarter
e kështu me radhë
and so on
e kremte {f}
holiday
e kryer {f} e plotë
past perfectgjuhë
e kryer {f} e thjeshtë
simple past (tense)gjuhë
e kryera {f}
past perfectgjuhë
e lë të lirë dikë
to release sb.
to set sb. free
E luta të më ndihmonte.
I asked him to help me.
e martë {f}
Tuesday <Tue., Tu.>
e mbaj kokën lart
to hold one's head high
e mbaj shtrenjt [mallin]
to command a high price
e mbush edhe një herë pjatën
to have a second helping
e mërkurë {f}
Wednesday <Wed., We.>
e merr lumi
to go to pot [coll.]
E mëshiroj.
I pity him.
e metë {f}
blemish
e metë {f} mendore
mental defect
e mirë {f} e përgjithshme
common weal
e ndarë {f}
compartment
e ngrënë {f}
hollow
E pashë me këta sy.
I saw it with my own eyes.
E pastaj?
What next?
e peshoj fjalën
to weigh one's words
e premte {f}
Friday <Fri., Fr.>
e pritur {f}
expectation
e quaj të sigurt diçka
to take sth. for granted
e shtunë {f}
Saturday <Sat., Sa.>
e tashme {f}
present
e të tjera <etj.>
et cetera <etc.>
e teproj
to go too far
e tërë {f}
whole
e vë dikë përballë fakteve
to confront sb. with the facts
e vë në lëvizje dikë
to set sb. to work
e vë në torturë dikë
to subject sb. to torture
e vërteta {f}
truth
e vjellë {f}
vomit
e zë ligji
to come under the penalty of the law
eci
to go
to hike
to proceed
to take a walk
to tread
to walk
eci duke hequr këmbët zvarrë
to walk with a shuffle
eci këmbadorazi
to crawl
eci krekosur
to stalk
eci mbi
to step over
eci me hapa të mëdha
to stride
eci me hapa të rënda
to tramp
eci me hapin e kohës
to keep up with the times
eci më këmbë
to go on foot
eci me këmbë e me duar
to go on all fours
eci me rrymën
to conform
eci me zor
to trudge
eci në krye të
to lead the way
eci poshtë e lart
to walk back and forth
eci së prapi
to move backwards
ecje {f}
gait
going
step
walk
walking
ecuri {f}
progress
edhe
also
and
edhe një herë
once more
edikt {m}
edict
Edip {m}
Oedipusmit.
edukatë {f}
educationarsim
edukativ
educative
edukim {m}
nurture
edukim {m} fizik
physical education
edukohem
to be educated
edukoj dikë
to educate sb.
efektiv
effective
efektivisht
effectually
in effect
eficiencë {f}
efficiency
eficient
efficient
eof
e bëj llum një punëto botch a work [coll.]
e bëj llum një punëto bungle a work
E bleva lirë.I bought it cheaply.
e çarë {f}cleft
e diel {f}Sunday <Sun., Su.>
e djeshme {f} [fig.]the past
e dua shumë dikëto be especially fond of sb.
e enjte {f}Thursday <Thu., Th.>
e fle mendjento rest assured
E flet lirshëm anglishten.He speaks English fluently.
e fshehtë {f}secret
e hënë {f}Monday <Mon., Mo.>
E ka llapën të gjatë.He has the gift of gab.
e kam gabimto be mistaken
e kam gabimto be wrong
e kam gjumin të lehtëto be a light sleeper
e kam haset dikë [fol.]to be jealous of sb.
e kam keq me dikëto be on bad terms with sb.
e kam maraz dikëto detest sb.
e katërta {f}quarter
e kështu me radhëand so on
e kremte {f}holiday
gjuhë
e kryer {f} e plotë
past perfect
gjuhë
e kryer {f} e thjeshtë
simple past (tense)
gjuhë
e kryera {f}
past perfect
e lë të lirë dikëto release sb.
e lë të lirë dikëto set sb. free
E luta të më ndihmonte.I asked him to help me.
e martë {f}Tuesday <Tue., Tu.>
e mbaj kokën lartto hold one's head high
e mbaj shtrenjt [mallin]to command a high price
e mbush edhe një herë pjatënto have a second helping
e mërkurë {f}Wednesday <Wed., We.>
e merr lumito go to pot [coll.]
E mëshiroj.I pity him.
e metë {f}blemish
e metë {f} mendoremental defect
e mirë {f} e përgjithshmecommon weal
e ndarë {f}compartment
e ngrënë {f}hollow
E pashë me këta sy.I saw it with my own eyes.
E pastaj?What next?
e peshoj fjalënto weigh one's words
e premte {f}Friday <Fri., Fr.>
e pritur {f}expectation
e quaj të sigurt diçkato take sth. for granted
e shtunë {f}Saturday <Sat., Sa.>
e tashme {f}present
e të tjera <etj.>et cetera <etc.>
e teprojto go too far
e tërë {f}whole
e vë dikë përballë fakteveto confront sb. with the facts
e vë në lëvizje dikëto set sb. to work
e vë në torturë dikëto subject sb. to torture
e vërteta {f}truth
e vjellë {f}vomit
e zë ligjito come under the penalty of the law
ecito go
ecito hike
ecito proceed
ecito take a walk
ecito tread
ecito walk
eci duke hequr këmbët zvarrëto walk with a shuffle
eci këmbadorazito crawl
eci krekosurto stalk
eci mbito step over
eci me hapa të mëdhato stride
eci me hapa të rëndato tramp
eci me hapin e kohësto keep up with the times
eci më këmbëto go on foot
eci me këmbë e me duarto go on all fours
eci me rrymënto conform
eci me zorto trudge
eci në krye tëto lead the way
eci poshtë e lartto walk back and forth
eci së prapito move backwards
ecje {f}gait
ecje {f}going
ecje {f}step
ecje {f}walk
ecje {f}walking
ecuri {f}progress
edhealso
edheand
edhe një herëonce more
edikt {m}edict
mit.
Edip {m}
Oedipus
arsim
edukatë {f}
education
edukativeducative
edukim {m}nurture
edukim {m} fizikphysical education
edukohemto be educated
edukoj dikëto educate sb.
efektiveffective
efektivishteffectually
efektivishtin effect
eficiencë {f}efficiency
eficientefficient
Page 1 of 5 for the letter E in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023