Page 1 of 5 for the letter GJ in the Albanian-English dictionary
gjah {m}
gamegjueti
huntgjueti
huntinggjueti
gjahtar {m}
huntergjueti
huntsmangjueti
gjak {m}
blood
gjak {m} i mpiksur
clotted blood
gjakatar
bloodthirsty
sanguinary
gjakderdhje {f}
bloodshed
gjakësi {f}
assassination
killing
murder
gjakësor
sanguinary
gjakësor {m}
murderer
gjakftohtë
calm
cold-blooded
placid
serene
gjakftohtësi {f}
calmness
equanimity
placidity
presence of mind
sangfroid
self-control
self-possession
serenity
gjakmarrës {m}
avenger
gjakmarrje {f}
revenge
vengeance
gjaknxehtë
hot-blooded
irascible
quick-tempered
gjaknxehtësi {f}
irascibility
gjakos
to bloody
to stain with blood
to wound
gjakosem
to be covered with blood
to bleed
gjakosje {f}
bleeding
bloodiness
gjakpirës {m}
bloodsucker
vampire
gjaktrazim {m}
incest
gjallëprerje {f}
vivisection
gjallëri {f}
alacrity
briskness
liveliness
sprightliness
vitality
vivacity
gjallërim {m}
animation
invigoration
vivification
vivifying
gjallërisht
briskly
energetically
sprightly
vitally
vividly
with vivacity
gjallëroj
to animate
to revive
to vivify
gjallërues
enlivening
invigorating
vivifying
gjalmë {f}
cordon
strong thread
gjalpë {m}
butter
gjalpë {m} i freskët
fresh butter
gjalpë {m} i tretur
melted butter
gjarpër {m}
serpent
snakezool.T
gjarpër {m} me syze
cobrazool.T
gjarpërim {m}
sinuosity
winding
gjarpëroj [lumi]
to meander
gjarpëroj [rruga]
to wind
gjarpërues
twisting
winding
gjasë {f}
likelihood
probability
verisimilitude
gjashtë
six
gjashtëdhjetë
sixty
gjashtëdhjetëvjeçar {m}
sexagenarian
gjashtëdhjetëvjetor {m}
sixtieth anniversary
gjashtëfish
sixfold
gjashtëkëndësh
hexagonal
gjashtëkëndësh {m}
hexagonmat.
gjashtëmbëdhjetë
sixteen
gjashtëmuajsh
half-yearly
gjashtëmujor
half-yearly
gjashtëmujor {m}
half year
semester
gjashtëqind
six hundred
gjasim {m}
affinity
identity
likeness
gjueti
gjah {m}
game
gjueti
gjah {m}
hunt
gjueti
gjah {m}
hunting
gjueti
gjahtar {m}
hunter
gjueti
gjahtar {m}
huntsman
gjak {m}blood
gjak {m} i mpiksurclotted blood
gjakatarbloodthirsty
gjakatarsanguinary
gjakderdhje {f}bloodshed
gjakësi {f}assassination
gjakësi {f}killing
gjakësi {f}murder
gjakësorsanguinary
gjakësor {m}murderer
gjakftohtëcalm
gjakftohtëcold-blooded
gjakftohtëplacid
gjakftohtëserene
gjakftohtësi {f}calmness
gjakftohtësi {f}equanimity
gjakftohtësi {f}placidity
gjakftohtësi {f}presence of mind
gjakftohtësi {f}sangfroid
gjakftohtësi {f}self-control
gjakftohtësi {f}self-possession
gjakftohtësi {f}serenity
gjakmarrës {m}avenger
gjakmarrje {f}revenge
gjakmarrje {f}vengeance
gjaknxehtëhot-blooded
gjaknxehtëirascible
gjaknxehtëquick-tempered
gjaknxehtësi {f}irascibility
gjakosto bloody
gjakosto stain with blood
gjakosto wound
gjakosemto be covered with blood
gjakosemto bleed
gjakosje {f}bleeding
gjakosje {f}bloodiness
gjakpirës {m}bloodsucker
gjakpirës {m}vampire
gjaktrazim {m}incest
gjallëprerje {f}vivisection
gjallëri {f}alacrity
gjallëri {f}briskness
gjallëri {f}liveliness
gjallëri {f}sprightliness
gjallëri {f}vitality
gjallëri {f}vivacity
gjallërim {m}animation
gjallërim {m}invigoration
gjallërim {m}vivification
gjallërim {m}vivifying
gjallërishtbriskly
gjallërishtenergetically
gjallërishtsprightly
gjallërishtvitally
gjallërishtvividly
gjallërishtwith vivacity
gjallërojto animate
gjallërojto revive
gjallërojto vivify
gjallëruesenlivening
gjallëruesinvigorating
gjallëruesvivifying
gjalmë {f}cordon
gjalmë {f}strong thread
gjalpë {m}butter
gjalpë {m} i freskëtfresh butter
gjalpë {m} i treturmelted butter
gjarpër {m}serpent
zool.T
gjarpër {m}
snake
zool.T
gjarpër {m} me syze
cobra
gjarpërim {m}sinuosity
gjarpërim {m}winding
gjarpëroj [lumi]to meander
gjarpëroj [rruga]to wind
gjarpëruestwisting
gjarpërueswinding
gjasë {f}likelihood
gjasë {f}probability
gjasë {f}verisimilitude
gjashtësix
gjashtëdhjetësixty
gjashtëdhjetëvjeçar {m}sexagenarian
gjashtëdhjetëvjetor {m}sixtieth anniversary
gjashtëfishsixfold
gjashtëkëndëshhexagonal
mat.
gjashtëkëndësh {m}
hexagon
gjashtëmbëdhjetësixteen
gjashtëmuajshhalf-yearly
gjashtëmujorhalf-yearly
gjashtëmujor {m}half year
gjashtëmujor {m}semester
gjashtëqindsix hundred
gjasim {m}affinity
gjasim {m}identity
gjasim {m}likeness
Page 1 of 5 for the letter GJ in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022