Page 1 of 22 for the letter I in the Albanian-English dictionary
i adaptueshëm
adaptable
adjustable
i adhurueshëm
absorbing
adorable
charming
fascinating
lovely [adorable]
i admirueshëm
admirable
delightful
lovely [delightful]
i afërm
adjacent
next
i amshueshëm
eternal
perpetual
i anshëm
biased
one-sided
partial [biased]
i arësyeshëm
rational
reasonable
sensible
i arritshëm
accessible
i avullueshëm
evaporative
volatile
i bardhemë
whitish
i befasishëm
sudden
unexpected
i begatshëm
abundant
opulent
prosperous
i bëj keq dikujt
to do harm to sb.
i bëj keq vetes
to harm oneself
i bëj lajka dikujt
to flatter sb.
i bëshëm
buxom
corpulent
plump
i besueshëm
credible
plausible
reliable
trustworthy
i bie moh dikujt
to give sb. the cold shoulder
i bie një numri
to dial a number
i bollshëm
abundant
ample
plentiful
i botueshëm
publishable
i brendshëm
inner
interior
internal
i bujshëm
sensational
i çdollojshëm
of any kind
i cenueshëm
vulnerable
i çfarëdoshëm
of any kind
i çmueshëm
appreciable
estimable
precious
i çndershëm
dishonest
dishonorable
i çoj fjalë
to drop a line
i çuditshëm
odd [strange]
peculiar [strange]
queer
strange
uncanny
uncommon
weird [strange]
i çudtshëm
bizarre
i dal krah dikujt
to stand by sb.
i dalë mode
old-fashioned
out-of-date
i dallueshëm
discernible
distinct
evident
obvious
perceptible
visible
i damshëm [G]
adverse
detrimental
harmful
i dëgjueshëm
audible
obedient
i dëmshëm
adverse
counterproductive
detrimental
detrimental
harmful
injurious
noxious
pernicious
i dëmtueshëm
perishable
vulnerable
i dënueshëm
blamable
condemnable
punishable
i depërtueshëm
penetrable
i deshifrueshëm
decipherable
i dëshirueshëm
desirable
i detyrueshëm
compulsory
forcible
obligatory
i devotshëm
dedicated
i adaptueshëmadaptable
i adaptueshëmadjustable
i adhurueshëmabsorbing
i adhurueshëmadorable
i adhurueshëmcharming
i adhurueshëmfascinating
i adhurueshëmlovely [adorable]
i admirueshëmadmirable
i admirueshëmdelightful
i admirueshëmlovely [delightful]
i afërmadjacent
i afërmnext
i amshueshëmeternal
i amshueshëmperpetual
i anshëmbiased
i anshëmone-sided
i anshëmpartial [biased]
i arësyeshëmrational
i arësyeshëmreasonable
i arësyeshëmsensible
i arritshëmaccessible
i avullueshëmevaporative
i avullueshëmvolatile
i bardhemëwhitish
i befasishëmsudden
i befasishëmunexpected
i begatshëmabundant
i begatshëmopulent
i begatshëmprosperous
i bëj keq dikujtto do harm to sb.
i bëj keq vetesto harm oneself
i bëj lajka dikujtto flatter sb.
i bëshëmbuxom
i bëshëmcorpulent
i bëshëmplump
i besueshëmcredible
i besueshëmplausible
i besueshëmreliable
i besueshëmtrustworthy
i bie moh dikujtto give sb. the cold shoulder
i bie një numrito dial a number
i bollshëmabundant
i bollshëmample
i bollshëmplentiful
i botueshëmpublishable
i brendshëminner
i brendshëminterior
i brendshëminternal
i bujshëmsensational
i çdollojshëmof any kind
i cenueshëmvulnerable
i çfarëdoshëmof any kind
i çmueshëmappreciable
i çmueshëmestimable
i çmueshëmprecious
i çndershëmdishonest
i çndershëmdishonorable
i çoj fjalëto drop a line
i çuditshëmodd [strange]
i çuditshëmpeculiar [strange]
i çuditshëmqueer
i çuditshëmstrange
i çuditshëmuncanny
i çuditshëmuncommon
i çuditshëmweird [strange]
i çudtshëmbizarre
i dal krah dikujtto stand by sb.
i dalë modeold-fashioned
i dalë modeout-of-date
i dallueshëmdiscernible
i dallueshëmdistinct
i dallueshëmevident
i dallueshëmobvious
i dallueshëmperceptible
i dallueshëmvisible
i damshëm [G]adverse
i damshëm [G]detrimental
i damshëm [G]harmful
i dëgjueshëmaudible
i dëgjueshëmobedient
i dëmshëmadverse
i dëmshëmcounterproductive
i dëmshëmdetrimental
i dëmshëmdetrimental
i dëmshëmharmful
i dëmshëminjurious
i dëmshëmnoxious
i dëmshëmpernicious
i dëmtueshëmperishable
i dëmtueshëmvulnerable
i dënueshëmblamable
i dënueshëmcondemnable
i dënueshëmpunishable
i depërtueshëmpenetrable
i deshifrueshëmdecipherable
i dëshirueshëmdesirable
i detyrueshëmcompulsory
i detyrueshëmforcible
i detyrueshëmobligatory
i devotshëmdedicated
Page 1 of 22 for the letter I in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022