Page 1 of 3 for the letter J in the Albanian-English dictionary
ja pse ...
this is why ...
jabanxhi {m} [vjet.]
outlander
jaht {m}
yacht
jakë {f}
collar
jam
to be
jam baraz me dikë
to be on a par with sb.
Jam dakord.
I agree.
jam dorëmbarë
to be fortunate
to be in luck
jam gati
to be ready
jam gati të bëj diçka
to be willing to do sth.
Jam gati.
I am ready.
jam gjallë
to be alive
jam i brengosur
to be depressed
jam i dhënë pas diçkaje
to be given over to sth.
jam i fejuar
to be engaged [to marry]
Jam i gatshëm t'ju ndihmoj.
I am willing to help you.
Jam i lodhur.
I am tired.
jam i mërzitur
to feel miserable
jam i prerë për diçka
to have a knack for sth.
Jam i uritur.
I'm hungry.
Jam i zënë.
I am busy.
jam keq moralisht
to be in low spirits
jam me dy mendje
to be of two minds
jam me fat
to be lucky
jam me nam
to be famous
to have a good reputation
jam mirë me shëndet
to enjoy good health
jam në ankth
to be anxious
jam në dyshim
to be in doubt
jam në grevë
to be on strike
jam në hall
to be in a stew
to be in trouble
jam në kulm të dëshpërimit
to be in the depths of despair
jam në lëvizje
to be in motion
to be moving
jam në marrëveshje me
to be in agreement with
jam në mosmarrëveshje (me)
to be at variance (with)
jam në zi
to be in mourning
Jam nën arrest?
Am I under arrest?
jam njeri me karakter
to be a man of character
jam pa një dysh
to be penniless
jam pak më mirë
to feel a little better
jam shtatzanë
to expect
Jam vaksinuar.
I have been vaccinated.
jam vrer
to be very sad
janar {m}
January <Jan.>
jap
to award
to confer
to dispense
to give
to give away
to grant
to open
jap alarmin
to alert
jap bakshish
to tip
jap borxh
to lend
to loan
jap dorëheqje
to renounce
to resign
jap dorëheqjen
to abdicate
jap e marr
to exert oneself
jap formë
to give shape
to shape
jap frymën e fundit
to breathe one's last
to die
to expire [die]
jap fund
to stop
to wrap up
jap gji
to nurse
jap gjykim
to adjudicate
jap hua
to lend
to loan
jap kontribut
to contribute
jap kurajë
to cheer up
to encourage
jap kushtrimin
to sound the clarion call
jap lajm
to report
jap leksion [libr.]
to lecture
jap llogari
to account for
jap mandat
to mandate
jap me kredi
to give on credit
jap me qira
to charter
to lease
to rent
jap mendje
to mentor
jap mësim
to give lessonsarsim
to teacharsim
jap ndihmë
to be of assistance
to help
jap nënshtetësi
to naturalize
jap një darkë
to give a dinner party
jap një dorë
to give a hand
jap një kurë
to prescribe a cure
jap një leksion [libr.]
to give a lecture
jap pasuri
to endow
jap përgjigje
to respond
jap ryshfet [fol.]
to bribe
jap shenja lodhjeje
to show signs of fatigue
jap shenjë
to hint
ja pse ...this is why ...
jabanxhi {m} [vjet.]outlander
jaht {m}yacht
jakë {f}collar
jamto be
jam baraz me dikëto be on a par with sb.
Jam dakord.I agree.
jam dorëmbarëto be fortunate
jam dorëmbarëto be in luck
jam gatito be ready
jam gati të bëj diçkato be willing to do sth.
Jam gati.I am ready.
jam gjallëto be alive
jam i brengosurto be depressed
jam i dhënë pas diçkajeto be given over to sth.
jam i fejuarto be engaged [to marry]
Jam i gatshëm t'ju ndihmoj.I am willing to help you.
Jam i lodhur.I am tired.
jam i mërziturto feel miserable
jam i prerë për diçkato have a knack for sth.
Jam i uritur.I'm hungry.
Jam i zënë.I am busy.
jam keq moralishtto be in low spirits
jam me dy mendjeto be of two minds
jam me fatto be lucky
jam me namto be famous
jam me namto have a good reputation
jam mirë me shëndetto enjoy good health
jam në ankthto be anxious
jam në dyshimto be in doubt
jam në grevëto be on strike
jam në hallto be in a stew
jam në hallto be in trouble
jam në kulm të dëshpërimitto be in the depths of despair
jam në lëvizjeto be in motion
jam në lëvizjeto be moving
jam në marrëveshje meto be in agreement with
jam në mosmarrëveshje (me)to be at variance (with)
jam në zito be in mourning
Jam nën arrest?Am I under arrest?
jam njeri me karakterto be a man of character
jam pa një dyshto be penniless
jam pak më mirëto feel a little better
jam shtatzanëto expect
Jam vaksinuar.I have been vaccinated.
jam vrerto be very sad
janar {m}January <Jan.>
japto award
japto confer
japto dispense
japto give
japto give away
japto grant
japto open
jap alarminto alert
jap bakshishto tip
jap borxhto lend
jap borxhto loan
jap dorëheqjeto renounce
jap dorëheqjeto resign
jap dorëheqjento abdicate
jap e marrto exert oneself
jap formëto give shape
jap formëto shape
jap frymën e funditto breathe one's last
jap frymën e funditto die
jap frymën e funditto expire [die]
jap fundto stop
jap fundto wrap up
jap gjito nurse
jap gjykimto adjudicate
jap huato lend
jap huato loan
jap kontributto contribute
jap kurajëto cheer up
jap kurajëto encourage
jap kushtriminto sound the clarion call
jap lajmto report
jap leksion [libr.]to lecture
jap llogarito account for
jap mandatto mandate
jap me kredito give on credit
jap me qirato charter
jap me qirato lease
jap me qirato rent
jap mendjeto mentor
arsim
jap mësim
to give lessons
arsim
jap mësim
to teach
jap ndihmëto be of assistance
jap ndihmëto help
jap nënshtetësito naturalize
jap një darkëto give a dinner party
jap një dorëto give a hand
jap një kurëto prescribe a cure
jap një leksion [libr.]to give a lecture
jap pasurito endow
jap përgjigjeto respond
jap ryshfet [fol.]to bribe
jap shenja lodhjejeto show signs of fatigue
jap shenjëto hint
Page 1 of 3 for the letter J in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023