Page 1 of 28 for the letter K in the Albanian-English dictionary
ka
there are
there is
ka {m}
oxzool.
Ka ndodhur një aksident.
There has been an accident.
ka të drejtë
to be right
kaba
awkward
bulky
unwieldy
kabare {f}
cabaret
kabëll {m}
cable
kabinë {f}
booth
kabinë {f} telefonike
telephone booth
kabinet {m}
cabinet
kabllo {f}
cable
kabllogram {m}
cablegram
kacafytem
to wrestle
kaçak {m}
outlaw
runaway
kaçamak {m}
hominygjell.
kacambytem
to wrestle
kacavarem
to clamber
to scramble
kacavarje {f}
scramble
kaçavidë {f}
screwdrivervegla
kacavirrem
to clamber
to creep
to scramble
kacavjerrës
climbing
creeping
scrambling
kacek {m} [farkëtari]
bellows {pl} [used with a singular or plural verb]
kaci {f}
scoop
kacidhe {f}
cent
penny
kaçile {f}
basket
kaçirubë {f}
tuft
kaçkë {f}
walnut
kaçubë {f}
brushwood
bush
kaçubë {f} mjedhre
raspberry bushbot.
kaçurrel
curly
Kadam {m}
Cadmusmit.
kadastër {f}
cadaster [spv.]
cadastre
land registry
kade {f}
cask
vat
kadet {m}
cadetusht.
kadexhi {m}
barrel maker
kadi {m}
cadi [in Islamic countries: judge]drejt
kadife {f}
plush
velvet
kafaz {m}
cage
coop [cage]
kafe
brown
kafe {f}
coffee
kafene {f}
café
coffeehouse
kafkë {f}
craniumanat.
skull
kafshatë {f}
mouthful
kafshë {f}
animal
beast
kafshë {f} [fig.]
brute
kafshë {f} e egër
wild animal
wild beast
kafshë {f} pune
beast of burden
kafshim {m}
bite
kafshoj
to bite
kafshues
biting
kah {m}
direction [e.g. of a motion]
kaike {f}
canoe
skiff
kajak {m}
kayaksport
kajmak {m}
cream
kajsi {f}
apricot
kakao {f}
cacao
kakaris
to cackle
to chortle
kakarisje {f}
cackle
chortle
cluck
kakë {f}
poop [coll.] [excrement]
kakërdhi {f}
sheep excrement
kakofoni {f}
cacophony
kaktus {m}
cactusbot.T
kala {f}
castleark.
fort
fortress
Kalabri {f}
Calabriagjeog.
kalama {m} [fol.]
child
kid [coll.]
kalamallëk {m}
childish behavior [Am.]
childish behaviour [Br.]
kalb
to decay
to putrefy
to rot
kalbem
to become putrid
to decay
to rot
kathere are
kathere is
zool.
ka {m}
ox
Ka ndodhur një aksident.There has been an accident.
ka të drejtëto be right
kabaawkward
kababulky
kabaunwieldy
kabare {f}cabaret
kabëll {m}cable
kabinë {f}booth
kabinë {f} telefoniketelephone booth
kabinet {m}cabinet
kabllo {f}cable
kabllogram {m}cablegram
kacafytemto wrestle
kaçak {m}outlaw
kaçak {m}runaway
gjell.
kaçamak {m}
hominy
kacambytemto wrestle
kacavaremto clamber
kacavaremto scramble
kacavarje {f}scramble
vegla
kaçavidë {f}
screwdriver
kacavirremto clamber
kacavirremto creep
kacavirremto scramble
kacavjerrësclimbing
kacavjerrëscreeping
kacavjerrësscrambling
kacek {m} [farkëtari]bellows {pl} [used with a singular or plural verb]
kaci {f}scoop
kacidhe {f}cent
kacidhe {f}penny
kaçile {f}basket
kaçirubë {f}tuft
kaçkë {f}walnut
kaçubë {f}brushwood
kaçubë {f}bush
bot.
kaçubë {f} mjedhre
raspberry bush
kaçurrelcurly
mit.
Kadam {m}
Cadmus
kadastër {f}cadaster [spv.]
kadastër {f}cadastre
kadastër {f}land registry
kade {f}cask
kade {f}vat
usht.
kadet {m}
cadet
kadexhi {m}barrel maker
drejt
kadi {m}
cadi [in Islamic countries: judge]
kadife {f}plush
kadife {f}velvet
kafaz {m}cage
kafaz {m}coop [cage]
kafebrown
kafe {f}coffee
kafene {f}café
kafene {f}coffeehouse
anat.
kafkë {f}
cranium
kafkë {f}skull
kafshatë {f}mouthful
kafshë {f}animal
kafshë {f}beast
kafshë {f} [fig.]brute
kafshë {f} e egërwild animal
kafshë {f} e egërwild beast
kafshë {f} punebeast of burden
kafshim {m}bite
kafshojto bite
kafshuesbiting
kah {m}direction [e.g. of a motion]
kaike {f}canoe
kaike {f}skiff
sport
kajak {m}
kayak
kajmak {m}cream
kajsi {f}apricot
kakao {f}cacao
kakaristo cackle
kakaristo chortle
kakarisje {f}cackle
kakarisje {f}chortle
kakarisje {f}cluck
kakë {f}poop [coll.] [excrement]
kakërdhi {f}sheep excrement
kakofoni {f}cacophony
bot.T
kaktus {m}
cactus
ark.
kala {f}
castle
kala {f}fort
kala {f}fortress
gjeog.
Kalabri {f}
Calabria
kalama {m} [fol.]child
kalama {m} [fol.]kid [coll.]
kalamallëk {m}childish behavior [Am.]
kalamallëk {m}childish behaviour [Br.]
kalbto decay
kalbto putrefy
kalbto rot
kalbemto become putrid
kalbemto decay
kalbemto rot
Page 1 of 28 for the letter K in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023