Page 1 of 13 for the letter L in the Albanian-English dictionary
la {f}
lamuzikë
labirint {m}
labyrinth
maze
laborant {m}
laboratory technician
laborator {m}
laboratory
labot {m} [Rumex]
dockbot.T
lafshë {f}
foreskinanat.
prepuce [of penis]
lafshë {f} këndezi
cock's comborn.
lag
to dampen
to drench
to moisten
to soak
to water
to wet
lagem
to be soaked
to be steeped
to become wet
to dampen
to get wet
lagështi {f}
dampness
humidity
lagështirë {f}
dampness
moisture
wet weathermeteo.
lagie {f}
watering
lagje {f}
neighborhood [Am.]
neighbourhood [Br.]
vicinity
ward [of a town]
lagje {f} e keqe
slum
lagunë {f}
lagoongjeog.
lahem
to bathe [take a bath]
to get washed
to wash oneself
lahem me dikë [fig.]
to square accounts with sb.
lahutë {f}
lutemuzikë
laik
laic
profane
secular
laik {m}
laic
laj
to wash
laj borxhin
to settle a debt
laj duart
to wash one's hands
laj enët
to wash dishes
laj fytyrën
to wash one's face
laj gjynahet
to atone
laj lëvere
to wash clothes
laj rrobat
to wash one's clothes
laj sytë
to wash one's face
lajkatar
wheedling
lajkatar {m}
flatterer
lajkatim {m}
flattering
lajkatoj
to cajole
to coax
to flatter
to wheedle
lajm {m}
message
news {sg}
notice
tidings­ {pl}
lajmërim {m}
announcement
notice
lajmërim {m} vdekjeje
obituary
lajmërohem
to be informed
to be warned
lajmëroj
to brief
lajmës {m}
go-between
lajmëtar {m}
announcer
harbinger
herald
informer
messenger
Lajmi shkoi gojë më gojë.
The news spread rapidly.
lajthi {f}
cobnutbot.
hazel [hazelnut]
hazelnut
lajthis
to err
to make a mistake
lajthishtë {f}
hazel grove
lajthitje {f}
error
mistake
lajtore {f}
sink
lak {m}
lasso
loop
noose
slip knot
lakër {f}
cabbage
lakërarme {f}
pickled cabbagegjell.
lakim {m}
declensiongjuhë
inflectiongjuhë
inflexion [Br.]gjuhë
lakimtar
greedy
lakmi {f}
avidity
covetousness
cupidity
envy
greed
greediness
lakmiqar
greedy
muzikë
la {f}
la
labirint {m}labyrinth
labirint {m}maze
laborant {m}laboratory technician
laborator {m}laboratory
bot.T
labot {m} [Rumex]
dock
anat.
lafshë {f}
foreskin
lafshë {f}prepuce [of penis]
orn.
lafshë {f} këndezi
cock's comb
lagto dampen
lagto drench
lagto moisten
lagto soak
lagto water
lagto wet
lagemto be soaked
lagemto be steeped
lagemto become wet
lagemto dampen
lagemto get wet
lagështi {f}dampness
lagështi {f}humidity
lagështirë {f}dampness
lagështirë {f}moisture
meteo.
lagështirë {f}
wet weather
lagie {f}watering
lagje {f}neighborhood [Am.]
lagje {f}neighbourhood [Br.]
lagje {f}vicinity
lagje {f}ward [of a town]
lagje {f} e keqeslum
gjeog.
lagunë {f}
lagoon
lahemto bathe [take a bath]
lahemto get washed
lahemto wash oneself
lahem me dikë [fig.]to square accounts with sb.
muzikë
lahutë {f}
lute
laiklaic
laikprofane
laiksecular
laik {m}laic
lajto wash
laj borxhinto settle a debt
laj duartto wash one's hands
laj enëtto wash dishes
laj fytyrënto wash one's face
laj gjynahetto atone
laj lëvereto wash clothes
laj rrobatto wash one's clothes
laj sytëto wash one's face
lajkatarwheedling
lajkatar {m}flatterer
lajkatim {m}flattering
lajkatojto cajole
lajkatojto coax
lajkatojto flatter
lajkatojto wheedle
lajm {m}message
lajm {m}news {sg}
lajm {m}notice
lajm {m}tidings­ {pl}
lajmërim {m}announcement
lajmërim {m}notice
lajmërim {m} vdekjejeobituary
lajmërohemto be informed
lajmërohemto be warned
lajmërojto brief
lajmës {m}go-between
lajmëtar {m}announcer
lajmëtar {m}harbinger
lajmëtar {m}herald
lajmëtar {m}informer
lajmëtar {m}messenger
Lajmi shkoi gojë më gojë.The news spread rapidly.
bot.
lajthi {f}
cobnut
lajthi {f}hazel [hazelnut]
lajthi {f}hazelnut
lajthisto err
lajthisto make a mistake
lajthishtë {f}hazel grove
lajthitje {f}error
lajthitje {f}mistake
lajtore {f}sink
lak {m}lasso
lak {m}loop
lak {m}noose
lak {m}slip knot
lakër {f}cabbage
gjell.
lakërarme {f}
pickled cabbage
gjuhë
lakim {m}
declension
gjuhë
lakim {m}
inflection
gjuhë
lakim {m}
inflexion [Br.]
lakimtargreedy
lakmi {f}avidity
lakmi {f}covetousness
lakmi {f}cupidity
lakmi {f}envy
lakmi {f}greed
lakmi {f}greediness
lakmiqargreedy
Page 1 of 13 for the letter L in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024