Page 1 of 1 for the letter NJ in the Albanian-English dictionary
një
a
an
one
një a dy
one or two
Një fitil është fryrë.
A fuse has blown.elektr.
një herë e një kohë
a long time ago
një herë në jetë
once in a lifetime
një herë në mot
once in a blue moon [idiom]
një kope {f} dhensh
a flock of sheep
një krah {m} dru
an armful of wood
Një mbrëmje kaq e këndshme!
Such an enjoyable evening!
një mijë
one thousand
Një moment ju lutem. [libr.]
Just a moment, please.
një nga një
one by one
një pas një
successively
Një të thënë, një të bërë.
No sooner said than done.
njëanësi {f}
partiality
njëfarësoj
somewhat
njëfish
onefold
njeg {m} [G]
fogmeteo.
haze
mist
njegull {f} [G]
fogmeteo.
haze
mist
njëherë
once
njehsim {m}
calculation
njehsoj
to calculate
njëjtën kohë
at the same time
njëkohësisht
at the same time
simultaneously
njëlloj
alike
equally
njëmbëdhjetë
eleven
njëqind
hundred
njëqindvjeçar {m}
centenarian
njëqindvjetor {m}
centenary
njëra pas tjetrës
successively
njerëzi {f}
humankind
njerëzim {m}
humankind
njerëzisht
courteously
kindly
politely
with kindness
njerëzor
human
njeri {m}
human
individual
man [human]
person
njeri {m} i keq
malicious person
njeri {m} i lig
wicked man
njeri {m} i ligjit
lawyerdrejt
legislator
njeri {m} i madh
great man
njeri {m} i mençëm
wise man
njeri {m} i mërzitshëm
tiresome person
njeri {m} i ndershëm
honest person
njeri {m} i nxjerrë jashtë ligjit
outlaw
njeri {m} me shtat të lartë
a tall man
njeri {m} me shumë të meta
vicious person
njeri {m} praktik
pragmatist
njeri {m} shembullor
role model
njerith {m}
uvulaanat.
njerizoj dikë/diçka
to humanise sb./sth. [Br.]
to humanize sb./sth.
njerk {m}
stepfather
stepparent
njerkë {f}
stepmother
njësi {f}
entity
unit [of measure]
njësi {f} gjatësie
foot <ft, '> [= 12 inches]njësi
njësoj
to unify
njëzet
twenty
njëzet e dy
twenty-two
njëzet e gjashtë
twenty-six
njëzet e katër
twenty-four
njëzet e nëntë
twenty-nine
njëzet e një
twenty-one
njëzet e pesë
twenty-five
njëzet e shtatë
twenty-seven
njëzet e tetë
twenty-eight
njëzet e tre
twenty-three [masculine]
njëzet krerë bagëti
twenty head of cattle
njëzetfishoj
to multiply by twenty
njihem
to become acquainted
to come to be known
to get to know one another
njoftoj
to brief
to inform
Njoftoni policinë!
Call the police!
njoh
to know
to recognize
njohës {m} [i verës etj.]
connoisseur
njollë {f}
stain
njollos
to blur
to defile
to stain
to sully
njëa
njëan
njëone
një a dyone or two
elektr.
Një fitil është fryrë.
A fuse has blown.
një herë e një kohëa long time ago
një herë në jetëonce in a lifetime
një herë në motonce in a blue moon [idiom]
një kope {f} dhensha flock of sheep
një krah {m} druan armful of wood
Një mbrëmje kaq e këndshme!Such an enjoyable evening!
një mijëone thousand
Një moment ju lutem. [libr.]Just a moment, please.
një nga njëone by one
një pas njësuccessively
Një të thënë, një të bërë.No sooner said than done.
njëanësi {f}partiality
njëfarësojsomewhat
njëfishonefold
meteo.
njeg {m} [G]
fog
njeg {m} [G]haze
njeg {m} [G]mist
meteo.
njegull {f} [G]
fog
njegull {f} [G]haze
njegull {f} [G]mist
njëherëonce
njehsim {m}calculation
njehsojto calculate
njëjtën kohëat the same time
njëkohësishtat the same time
njëkohësishtsimultaneously
njëllojalike
njëllojequally
njëmbëdhjetëeleven
njëqindhundred
njëqindvjeçar {m}centenarian
njëqindvjetor {m}centenary
njëra pas tjetrëssuccessively
njerëzi {f}humankind
njerëzim {m}humankind
njerëzishtcourteously
njerëzishtkindly
njerëzishtpolitely
njerëzishtwith kindness
njerëzorhuman
njeri {m}human
njeri {m}individual
njeri {m}man [human]
njeri {m}person
njeri {m} i keqmalicious person
njeri {m} i ligwicked man
drejt
njeri {m} i ligjit
lawyer
njeri {m} i ligjitlegislator
njeri {m} i madhgreat man
njeri {m} i mençëmwise man
njeri {m} i mërzitshëmtiresome person
njeri {m} i ndershëmhonest person
njeri {m} i nxjerrë jashtë ligjitoutlaw
njeri {m} me shtat të lartëa tall man
njeri {m} me shumë të metavicious person
njeri {m} praktikpragmatist
njeri {m} shembullorrole model
anat.
njerith {m}
uvula
njerizoj dikë/diçkato humanise sb./sth. [Br.]
njerizoj dikë/diçkato humanize sb./sth.
njerk {m}stepfather
njerk {m}stepparent
njerkë {f}stepmother
njësi {f}entity
njësi {f}unit [of measure]
njësi
njësi {f} gjatësie
foot <ft, '> [= 12 inches]
njësojto unify
njëzettwenty
njëzet e dytwenty-two
njëzet e gjashtëtwenty-six
njëzet e katërtwenty-four
njëzet e nëntëtwenty-nine
njëzet e njëtwenty-one
njëzet e pesëtwenty-five
njëzet e shtatëtwenty-seven
njëzet e tetëtwenty-eight
njëzet e tretwenty-three [masculine]
njëzet krerë bagëtitwenty head of cattle
njëzetfishojto multiply by twenty
njihemto become acquainted
njihemto come to be known
njihemto get to know one another
njoftojto brief
njoftojto inform
Njoftoni policinë!Call the police!
njohto know
njohto recognize
njohës {m} [i verës etj.]connoisseur
njollë {f}stain
njollosto blur
njollosto defile
njollosto stain
njollosto sully
Page 1 of 1 for the letter NJ in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024