Page 1 of 3 for the letter Q in the Albanian-English dictionary
qafë {f}
neck
qafore {f}
collar
necklace
qahem
to complain
to yammer [coll.] [moan]
qaj
to cry
to shed tears
to wail
to weep
to whine
qaj me dënesë
to sob
qark {m}
circuit
qark {m} [rreth, vjetruar]
district
qarkullim {m}
interchange
qarkulloj lirisht
to circulate freely
qartëpamje {f}
clairvoyance
qartësi {f}
clarity
lucidity
qasje {f}
approach
that
që këtu
from here
Që kur?
How long?
që meriton të lavdërohet
praiseworthy
worthy of praise
që mund të bëhet
viable
që mund të përshtatet
adaptable
që në fillim
from the very beginning
right from the start
që nga lindja
from birth
që nuk të imagjinohet
unimaginable
unthinkable
që ta kap mendja
perceivable
që ta them të zbutur
to put it mildly
që vjen në të kuq
reddish
qefil {m} [vjet.]
guarantor
qelb
to stink
qelb {m}
pus
qelbem
to smell bad
qelbem erë
to stink
qelbësirë {f}
dirtiness
fetidness
putridity
stench
qelepir {m} [fol.]
sponge
qelizë {f}
cellbiol.
qelizë {f} burimore
stem cell
qëllim {m}
aim
design [intent]
goal
intent
intention
purpose
qëllim {m} i mirë
good will
qëlloj
to happen
qëlloj dikë
to hit sb.
qëlloj dikë fort
to slog sb.
qëlloj dikë me grusht
to punch sb.
qëlloj dikë me shpullë
to slap sb.
qelq {m}
glass
qemer {m}
lintel
Qemeri mbështetet mbi dy shtylla.
The arch rests on two pillars.ark.
qëmtim {m}
gleaning
qëmtoj
to glean
qen {m}
dogzool.T
qendër {f}
center [Am.]
centre [Br.]
pivot
qëndis
to do needlework
to embroider
qëndisje {f}
tapestry
qëndistari {f}
embroidery
qëndrim {m}
attitude
stance
qëndrinë {f}
hangout [coll.]
qëndroj
to linger
to stay [linger]
qëndroj larg
to stand clear
qendror
central
qëndrueshmëri {f}
fortitude
mettle
stability
qep diçka
to sew sth.
to stitch sth.
qepallë {f}
eyelid
qëparë
a short time ago
qepë {f}
onionbot.gjell.
qepje {f}
needlework
sewing
qeramikë {f}
ceramic
pottery
qerasje {f}
treat
qëroj
to peel
qëroj lëvozhgën
to peel
qeros
bald
qerpik {m}
eyelash
qershor {m}
June
qese {f}
bag
qesh
to giggle
to laugh
qesharak
funny
qafë {f}neck
qafore {f}collar
qafore {f}necklace
qahemto complain
qahemto yammer [coll.] [moan]
qajto cry
qajto shed tears
qajto wail
qajto weep
qajto whine
qaj me dënesëto sob
qark {m}circuit
qark {m} [rreth, vjetruar]district
qarkullim {m}interchange
qarkulloj lirishtto circulate freely
qartëpamje {f}clairvoyance
qartësi {f}clarity
qartësi {f}lucidity
qasje {f}approach
that
që këtufrom here
Që kur?How long?
që meriton të lavdërohetpraiseworthy
që meriton të lavdërohetworthy of praise
që mund të bëhetviable
që mund të përshtatetadaptable
që në fillimfrom the very beginning
që në fillimright from the start
që nga lindjafrom birth
që nuk të imagjinohetunimaginable
që nuk të imagjinohetunthinkable
që ta kap mendjaperceivable
që ta them të zbuturto put it mildly
që vjen në të kuqreddish
qefil {m} [vjet.]guarantor
qelbto stink
qelb {m}pus
qelbemto smell bad
qelbem erëto stink
qelbësirë {f}dirtiness
qelbësirë {f}fetidness
qelbësirë {f}putridity
qelbësirë {f}stench
qelepir {m} [fol.]sponge
biol.
qelizë {f}
cell
qelizë {f} burimorestem cell
qëllim {m}aim
qëllim {m}design [intent]
qëllim {m}goal
qëllim {m}intent
qëllim {m}intention
qëllim {m}purpose
qëllim {m} i mirëgood will
qëllojto happen
qëlloj dikëto hit sb.
qëlloj dikë fortto slog sb.
qëlloj dikë me grushtto punch sb.
qëlloj dikë me shpullëto slap sb.
qelq {m}glass
qemer {m}lintel
ark.
Qemeri mbështetet mbi dy shtylla.
The arch rests on two pillars.
qëmtim {m}gleaning
qëmtojto glean
zool.T
qen {m}
dog
qendër {f}center [Am.]
qendër {f}centre [Br.]
qendër {f}pivot
qëndisto do needlework
qëndisto embroider
qëndisje {f}tapestry
qëndistari {f}embroidery
qëndrim {m}attitude
qëndrim {m}stance
qëndrinë {f}hangout [coll.]
qëndrojto linger
qëndrojto stay [linger]
qëndroj largto stand clear
qendrorcentral
qëndrueshmëri {f}fortitude
qëndrueshmëri {f}mettle
qëndrueshmëri {f}stability
qep diçkato sew sth.
qep diçkato stitch sth.
qepallë {f}eyelid
qëparëa short time ago
bot.gjell.
qepë {f}
onion
qepje {f}needlework
qepje {f}sewing
qeramikë {f}ceramic
qeramikë {f}pottery
qerasje {f}treat
qërojto peel
qëroj lëvozhgënto peel
qerosbald
qerpik {m}eyelash
qershor {m}June
qese {f}bag
qeshto giggle
qeshto laugh
qesharakfunny
Page 1 of 3 for the letter Q in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023