Page 1 of 4 for the letter R in the Albanian-English dictionary
rabeckë {f}
sparroworn.T
racial
racial
racional
rational
racionalisht
rationally
racionoj
to ration
racizëm {m}
racismpol.sociol.
racor
racial
radhazi
consecutively
radhë {f}
line
queue
rank
row
radhit
to rank
radhitës {m}
typesetterkomp.shtypje
radhitje {f}
alignment
typesetting
radhor {m}
register
radiator {m}
radiator
radikal [libr.]
radical
radikal {m} [libr.]
radical
radio {f}
radioRadioTel
radiografi {f}
X-raymjek.
Radioja është e ndezur.
The radio is on.RadioTel
radiolog {m}
radiologistmjek.
radiopërhapje {f}
broadcasting
radioterapi {f}
radiotherapy
rafineri {f}
refinery
rafinohet
to be refined
raft {m}
rack
shelf
raft {m} librash
bookcase
bookshelf
raketë {f}
rocket
raki {f}
brandy
ranë {f} [G]
sand
rangë {f}
chore
raport {m}
ratio
raportoj diçka
to report sth.
rapsodi {f}
rhapsodylet.muzikë
rasa {f} dhanora
dative casegjuhë
rasa {f} kallëzore
accusative casegjuhë
rasë {f}
casegjuhë
rast {m}
chance
hazard
rast {m} konkret
case in point
rastësisht
by chance
incidentally
ratifikoj
to ratify
ravijëzim {m}
outline
ravijëzoj
to outline
re {f}
cloud
realisht
indeed
realitet {m}
reality
realizim {m}
accomplishment
rebelim {m}
insubordination
reçel {m}
jam
recensues {m}
reviewer
recetë {f}
recipe
recitim {m}
recitation
redaktoj
to edit
reflektim {m}
reflection
reforma {f} agrare
land reform
reformim {m}
reformation
refugjat {m}
refugee
refuzim {m} kategorik
flat refusal
refuzoj
to refuse
regëtimë {f}
glitter
regjencë {f}
regency
regjent {m}
regent
regjisor {m}
film director
regjisore {f}
film director [female]
regjistrim {m}
booking
regjistrohem
to enroll
to register [enroll]
to sign up
regjistroj
to enrol [Br.]
to enroll [Am.]
to register
rehat {m} [fol.]
comfort
rehati {f}
comfort
reklamë {f}
commercialmarket.
reklamë {f} e madhe
billboardmarket.
reklamoj
to advertise
to publicize
reklamues {m}
advertiser
rekomandim {m}
commendation
recommendation
rekomandoj
to commend
to recommend
rekrut {m}
recruitusht.
rekrutim {m}
enlistmentusht.
recruitmentusht.
rekrutoj
to recruitusht.
rektifikim {m}
requisition
relacion {m}
account [report]
report
relativisht
relatively
relatohet
to be briefed
rele {f}
relay
relikë {f}
relicfe
orn.T
rabeckë {f}
sparrow
racialracial
racionalrational
racionalishtrationally
racionojto ration
pol.sociol.
racizëm {m}
racism
racorracial
radhaziconsecutively
radhë {f}line
radhë {f}queue
radhë {f}rank
radhë {f}row
radhitto rank
komp.shtypje
radhitës {m}
typesetter
radhitje {f}alignment
radhitje {f}typesetting
radhor {m}register
radiator {m}radiator
radikal [libr.]radical
radikal {m} [libr.]radical
RadioTel
radio {f}
radio
mjek.
radiografi {f}
X-ray
RadioTel
Radioja është e ndezur.
The radio is on.
mjek.
radiolog {m}
radiologist
radiopërhapje {f}broadcasting
radioterapi {f}radiotherapy
rafineri {f}refinery
rafinohetto be refined
raft {m}rack
raft {m}shelf
raft {m} librashbookcase
raft {m} librashbookshelf
raketë {f}rocket
raki {f}brandy
ranë {f} [G]sand
rangë {f}chore
raport {m}ratio
raportoj diçkato report sth.
let.muzikë
rapsodi {f}
rhapsody
gjuhë
rasa {f} dhanora
dative case
gjuhë
rasa {f} kallëzore
accusative case
gjuhë
rasë {f}
case
rast {m}chance
rast {m}hazard
rast {m} konkretcase in point
rastësishtby chance
rastësishtincidentally
ratifikojto ratify
ravijëzim {m}outline
ravijëzojto outline
re {f}cloud
realishtindeed
realitet {m}reality
realizim {m}accomplishment
rebelim {m}insubordination
reçel {m}jam
recensues {m}reviewer
recetë {f}recipe
recitim {m}recitation
redaktojto edit
reflektim {m}reflection
reforma {f} agrareland reform
reformim {m}reformation
refugjat {m}refugee
refuzim {m} kategorikflat refusal
refuzojto refuse
regëtimë {f}glitter
regjencë {f}regency
regjent {m}regent
regjisor {m}film director
regjisore {f}film director [female]
regjistrim {m}booking
regjistrohemto enroll
regjistrohemto register [enroll]
regjistrohemto sign up
regjistrojto enrol [Br.]
regjistrojto enroll [Am.]
regjistrojto register
rehat {m} [fol.]comfort
rehati {f}comfort
market.
reklamë {f}
commercial
market.
reklamë {f} e madhe
billboard
reklamojto advertise
reklamojto publicize
reklamues {m}advertiser
rekomandim {m}commendation
rekomandim {m}recommendation
rekomandojto commend
rekomandojto recommend
usht.
rekrut {m}
recruit
usht.
rekrutim {m}
enlistment
usht.
rekrutim {m}
recruitment
usht.
rekrutoj
to recruit
rektifikim {m}requisition
relacion {m}account [report]
relacion {m}report
relativishtrelatively
relatohetto be briefed
rele {f}relay
fe
relikë {f}
relic
Page 1 of 4 for the letter R in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024