Page 1 of 7 for the letter S in the Albanian-English dictionary
s'di nga t'ia mbaj
not to know what to do
not to know which way to turn
S'e di. [fol.]
I don't know.
s'e lë dikë të bëjë diçka
to keep sb. from doing sth.
S'është e mundur.
It is not possible.
S'është fare nevoja të të them se ...
I need hardly tell you that ...
s'heq dorë nga e imja
to stick to one's guns
s'i jap rëndësi diçkaje
to think little of sth.
s'jam dakord
to disagree
S'ka mbetur gjë për ne?
Isn't there anything left for us?
S'ka përse.
Don't mention it.
s'kam asnjë kacidhe
to be penniless
S'kam ç'i bëj.
I can't help it.
s'kam durim
to lack patience
s'kam fat
to be unlucky
s'kam iluzione
to have no illusions
s'kursehem
to spare no pains
S'marr vesh gjë fare.
It's all Greek to me.
s'më dëgjohet fjala
to preach to deaf ears
S'më mbetet të bëj gjë tjetër.
There is nothing more for me to do.
s'më nxë vendi
to get restless
s'merrem vesh me dikë
to be out of keeping with sb.
s'pranoj
to decline
S'prish punë.
It doesn't matter.
S'pushoi shiu.
It kept raining.
Sa e mirë kjo gjellë!
How tasty this dish is!
Sa është ora?
What time is it?
Sa gjynah!
What a pity!
Sa kohë duhet të mbërrijme atje?
How long does it take to get there?
Sa kushton ajo?
How much does it cost?
Sa mban që këtu?
How far is it from here?
sa më shpejt që të jetë e mundur
as soon as possible
Sa mirë që ...
It's good that ...
sa për mua
as for me
sa të ha syri
within sight
Sa vjeç / vjeçe je ti?
How old are you? [informal]
sabotator {m}
saboteur
sabotim {m}
sabotage
saçmë {f}
pellet
sado e keq që të jetë gjendja juaj
however grave your situation may be
sahan {m}
pot
sahat {m} [fol.]
clock
sahat {m} dieilor [fol.]
sundial
sahat {m} i lig [fol.] [fig.]
unearthly hour
sahat {m} me rërë [fol.]
hourglass
sajdi {f}
respect
sajdis
to respect
sajë {f}
sledge
sleigh
sajim {m}
concoction
fabrication
invention
sajoj
to come up with
to contrive
to create
to devise
to frame
to improvise
to invent
to stage
sakaq
immediately
instantaneously
sakat {m} [fol.]
invalid
sakatim {m}
mutilation
sakatllëk {m} [fol.]
infirmity
sakatohem
to become crippled
sakatoj
to cripple
to maim
to mutilate
sakatoj [fig.]
to mangle
sakrificë {f}
sacrifice
sakrifikohem
to be sacrificed
sakrifikoj
to sacrifice
sakrilegj {m} [libr.]
sacrilege
saksi {f}
flowerpot
saksone {f}
Saxon [female]etnol.
Saksoni {f}
Saxonygjeog.
saktë
accurately
saktësi {f}
accuracy
exactness
fidelity
precision
saktësisht
accurately
salcë {f}
sauce
saldator {m}
solderer
welder
saldatriçe {f}
soldering iron
saldim {m}
soldering
welding
saldohet
to be soldered
to be welded
saldoj
to solder
to weld
sallais
to baste
sallam {m}
salami
sausage
sallatë {f} me domate
tomato saladgjell.
sallatë {f} me kastraveca
cucumber saladgjell.
sallatë {f} mikse
mixed saladgjell.
sallator {m} [Cucumis sativus]
cucumberbot.gjell.T
s'di nga t'ia mbajnot to know what to do
s'di nga t'ia mbajnot to know which way to turn
S'e di. [fol.]I don't know.
s'e lë dikë të bëjë diçkato keep sb. from doing sth.
S'është e mundur.It is not possible.
S'është fare nevoja të të them se ...I need hardly tell you that ...
s'heq dorë nga e imjato stick to one's guns
s'i jap rëndësi diçkajeto think little of sth.
s'jam dakordto disagree
S'ka mbetur gjë për ne?Isn't there anything left for us?
S'ka përse.Don't mention it.
s'kam asnjë kacidheto be penniless
S'kam ç'i bëj.I can't help it.
s'kam durimto lack patience
s'kam fatto be unlucky
s'kam iluzioneto have no illusions
s'kursehemto spare no pains
S'marr vesh gjë fare.It's all Greek to me.
s'më dëgjohet fjalato preach to deaf ears
S'më mbetet të bëj gjë tjetër.There is nothing more for me to do.
s'më nxë vendito get restless
s'merrem vesh me dikëto be out of keeping with sb.
s'pranojto decline
S'prish punë.It doesn't matter.
S'pushoi shiu.It kept raining.
Sa e mirë kjo gjellë!How tasty this dish is!
Sa është ora?What time is it?
Sa gjynah!What a pity!
Sa kohë duhet të mbërrijme atje?How long does it take to get there?
Sa kushton ajo?How much does it cost?
Sa mban që këtu?How far is it from here?
sa më shpejt që të jetë e munduras soon as possible
Sa mirë që ...It's good that ...
sa për muaas for me
sa të ha syriwithin sight
Sa vjeç / vjeçe je ti?How old are you? [informal]
sabotator {m}saboteur
sabotim {m}sabotage
saçmë {f}pellet
sado e keq që të jetë gjendja juajhowever grave your situation may be
sahan {m}pot
sahat {m} [fol.]clock
sahat {m} dieilor [fol.]sundial
sahat {m} i lig [fol.] [fig.]unearthly hour
sahat {m} me rërë [fol.]hourglass
sajdi {f}respect
sajdisto respect
sajë {f}sledge
sajë {f}sleigh
sajim {m}concoction
sajim {m}fabrication
sajim {m}invention
sajojto come up with
sajojto contrive
sajojto create
sajojto devise
sajojto frame
sajojto improvise
sajojto invent
sajojto stage
sakaqimmediately
sakaqinstantaneously
sakat {m} [fol.]invalid
sakatim {m}mutilation
sakatllëk {m} [fol.]infirmity
sakatohemto become crippled
sakatojto cripple
sakatojto maim
sakatojto mutilate
sakatoj [fig.]to mangle
sakrificë {f}sacrifice
sakrifikohemto be sacrificed
sakrifikojto sacrifice
sakrilegj {m} [libr.]sacrilege
saksi {f}flowerpot
etnol.
saksone {f}
Saxon [female]
gjeog.
Saksoni {f}
Saxony
saktëaccurately
saktësi {f}accuracy
saktësi {f}exactness
saktësi {f}fidelity
saktësi {f}precision
saktësishtaccurately
salcë {f}sauce
saldator {m}solderer
saldator {m}welder
saldatriçe {f}soldering iron
saldim {m}soldering
saldim {m}welding
saldohetto be soldered
saldohetto be welded
saldojto solder
saldojto weld
sallaisto baste
sallam {m}salami
sallam {m}sausage
gjell.
sallatë {f} me domate
tomato salad
gjell.
sallatë {f} me kastraveca
cucumber salad
gjell.
sallatë {f} mikse
mixed salad
bot.gjell.T
sallator {m} [Cucumis sativus]
cucumber
Page 1 of 7 for the letter S in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023