Page 1 of 7 for the letter T in the Albanian-English dictionary
tabaka {f}
tray
tabelë {f}
table
tabelë {f} e madhe
billboard
tabelë {f} e shumëzimit
multiplication tablemat.
tabletë {f}
tablet
tablo {f}
paintingart
tableau
tablo {f} muzikore
musical performancemuzikë
tajë {f}
lathe
takat {m} [fol.]
force
takëm {m} [fol.] [p.sh. takëm shkrimi; takëm i kalit]
kit
taketuke {f}
ashtray
takim {m}
appointment
conference
encounter
meeting
takim {m} dashuror
tryst
takim {m} romantik
tryst
takohem
to come together
to meet
takoj
to encounter
to meet
takoj dikë
to bump into sb.
taksapagues {m}
taxpayerekon.
taksë {f}
impost [tax, duty etc.]ekon.
taxekon.
taksë {f} mbi të ardhurat
income taxekon.
taksi {f}
taxi
taksidar {m}
tax collector
taksoj dikë
to tax sb. [impose a tax on]ekon.
takt {m}
tact
taktik
tacticalusht.
taktikë {f}
tactic
talent {m}
talent
tall
to deride
to ridicule
to taunt
to tease
tall dikë
to make fun of sb.
tallem
to dawdle
to dilly-dally [coll.]
to flaunt
to joke
to scoff
tallem me
to make fun of
to mock
tallje {f}
mockery
ridicule
tamahqar {m}
glutton
greedy person
tamam
exactly
just
perfectly
precisely
tambël {m} [KS]
milkbiol.gjell.
tangar {m}
brazier
tango {f}
tangokërcim
tani
now
presently
right now
tani e pak
in a little while
tanimë
already
tank {m}
tankusht.
taoizëm {m}
Daoismfefiloz.
Taoismfefiloz.
tapë {f}
cork
stopper
tapi {f}
land record
tarë {f}
tare
targë {f}
license plate [Am.]
tarifë {f}
tariff
tarracë {f}
terrace
tas {m}
bowl
tash
now
presently
tash e mbrapa
from now on
tashmë
already
by now
tashti
now
tatim {m}
tariffekon.
taxekon.
tatuazh {m}
tattoo
tavan {m}
ceiling
tavanxhi {m}
carpenter
tavë {f}
pan
tavernë {f}
tavern
tavllë {f} [lojë]
backgammonloja
tavolinë {f}
desk
desktop
table
tavolinë {f} kuzhine
kitchen tablemob.
tavolinë {f} pune
worktable
Taxhikistan {m} <.tj>
Tajikistangjeog.
taze [bised.]
fresh
te
to
Të adhuroj.
I adore you.
të çdo lloji
of any kind
Të dalë ku të dalë!
Come what may!
të dhembura {f.pl}
pains {pl}
të dielën
on Sunday
tabaka {f}tray
tabelë {f}table
tabelë {f} e madhebillboard
mat.
tabelë {f} e shumëzimit
multiplication table
tabletë {f}tablet
art
tablo {f}
painting
tablo {f}tableau
muzikë
tablo {f} muzikore
musical performance
tajë {f}lathe
takat {m} [fol.]force
takëm {m} [fol.] [p.sh. takëm shkrimi; takëm i kalit]kit
taketuke {f}ashtray
takim {m}appointment
takim {m}conference
takim {m}encounter
takim {m}meeting
takim {m} dashurortryst
takim {m} romantiktryst
takohemto come together
takohemto meet
takojto encounter
takojto meet
takoj dikëto bump into sb.
ekon.
taksapagues {m}
taxpayer
ekon.
taksë {f}
impost [tax, duty etc.]
ekon.
taksë {f}
tax
ekon.
taksë {f} mbi të ardhurat
income tax
taksi {f}taxi
taksidar {m}tax collector
ekon.
taksoj dikë
to tax sb. [impose a tax on]
takt {m}tact
usht.
taktik
tactical
taktikë {f}tactic
talent {m}talent
tallto deride
tallto ridicule
tallto taunt
tallto tease
tall dikëto make fun of sb.
tallemto dawdle
tallemto dilly-dally [coll.]
tallemto flaunt
tallemto joke
tallemto scoff
tallem meto make fun of
tallem meto mock
tallje {f}mockery
tallje {f}ridicule
tamahqar {m}glutton
tamahqar {m}greedy person
tamamexactly
tamamjust
tamamperfectly
tamamprecisely
biol.gjell.
tambël {m} [KS]
milk
tangar {m}brazier
kërcim
tango {f}
tango
taninow
tanipresently
taniright now
tani e pakin a little while
tanimëalready
usht.
tank {m}
tank
fefiloz.
taoizëm {m}
Daoism
fefiloz.
taoizëm {m}
Taoism
tapë {f}cork
tapë {f}stopper
tapi {f}land record
tarë {f}tare
targë {f}license plate [Am.]
tarifë {f}tariff
tarracë {f}terrace
tas {m}bowl
tashnow
tashpresently
tash e mbrapafrom now on
tashmëalready
tashmëby now
tashtinow
ekon.
tatim {m}
tariff
ekon.
tatim {m}
tax
tatuazh {m}tattoo
tavan {m}ceiling
tavanxhi {m}carpenter
tavë {f}pan
tavernë {f}tavern
loja
tavllë {f} [lojë]
backgammon
tavolinë {f}desk
tavolinë {f}desktop
tavolinë {f}table
mob.
tavolinë {f} kuzhine
kitchen table
tavolinë {f} puneworktable
gjeog.
Taxhikistan {m} <.tj>
Tajikistan
taze [bised.]fresh
teto
Të adhuroj.I adore you.
të çdo llojiof any kind
Të dalë ku të dalë!Come what may!
të dhembura {f.pl}pains {pl}
të dielënon Sunday
Page 1 of 7 for the letter T in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023