Page 1 of 7 for the letter V in the Albanian-English dictionary
vadis
to water
vaginë {f}
vagina
vagjinë {f}
vagina
vaj {m}
oil
vaj {m} kolze
canola oilgjell.
vaj {m} liri
linseed oil
vaj {m} ulliri
olive oil
vajgur {m}
petroleum
vajnik {m}
oil can
vajosje {f}
lubrication
vajtim {m}
lament
lamentation
vajtoj
to mourn
vajzë {f}
daughter
girl
vak
to make tepid
vakëf {m}
templefe
vaket
to grow tepid
vakje {f}
tepidity
tepidness
vaksinë {f}
vaccinefarm.mjek.
vaksinim {m}
vaccination
vaksinohet
to be vaccinated
vaksinoj dikë/diçka
to vaccinate sb./sth.mjek.vet.
vakt {m} [fol.]
meal
repast
vakuum {m}
vacuum
valë {f}
wave
valë-valë
wave upon wave
valëvis
to flaunt
valëzim {m}
undulation
valim {m}
boiling
ebullition
valixhe {f}
suitcase
vallëzoj
to dance
valltar {m}
dancerkërcimzanate
valoj
to boil
valutë {f}
currencyvaluta
valvul {f}
valve
vampir {m}
vampiremit.
vapë {f}
heat
vapor {m}
ship
steamboat
steamer
varem
to dangle
varëse {f}
necklace
pendant
sling
varfanjak {m} [fol.] [keq.]
pauper
varfanjake {f}
pauper [female]
varfërim {m}
impoverishment
varfëroj
to deplete
to impoverish
varicelë {f}
varicellamjek.
varkë {f}
boat
varr {m}
grave
sepulcher [Am.]
sepulchre [Br.]
tomb
varrezë {f}
graveyard
varrezë {f} e kishës
churchyard
varrim {m}
burial
interment
varros
to bury
varrosje {f}
burial
interment
Varshavë {f}
Warsawgjeog.
vashëri {f}
girlhood
vaskë {f}
bathtub
tub
vatë {f}
pad
vatër {f}
fireplace
fireside
focus
vath {m}
earring
vazhdoj
to go on
vazhdoj të bëj diçka
to keep on doing sth.
Vazhdoni drejt.
Go straight ahead.
vazo {f}
vase
vdekje {f}
death
vdekjeprurës
lethal
mortal
vdekshmëri {f}
death toll
mortality
vdekshmëri {f} foshnjore
infant mortality
vdes
to die
to expire [die]
vdes në litar
to die by the rope
to place
to position
to put
to set
to situate
vë bast
to bet
vë dikë në karantinë
to place sb. under quarantinemjek.
to quarantine sb.mjek.
vë dorën në zemër
to cross one's heart
vë etiketë
to ticket
vë kujën
to lament
vë mënjanë
to set aside
vadisto water
vaginë {f}vagina
vagjinë {f}vagina
vaj {m}oil
gjell.
vaj {m} kolze
canola oil
vaj {m} lirilinseed oil
vaj {m} ulliriolive oil
vajgur {m}petroleum
vajnik {m}oil can
vajosje {f}lubrication
vajtim {m}lament
vajtim {m}lamentation
vajtojto mourn
vajzë {f}daughter
vajzë {f}girl
vakto make tepid
fe
vakëf {m}
temple
vaketto grow tepid
vakje {f}tepidity
vakje {f}tepidness
farm.mjek.
vaksinë {f}
vaccine
vaksinim {m}vaccination
vaksinohetto be vaccinated
mjek.vet.
vaksinoj dikë/diçka
to vaccinate sb./sth.
vakt {m} [fol.]meal
vakt {m} [fol.]repast
vakuum {m}vacuum
valë {f}wave
valë-valëwave upon wave
valëvisto flaunt
valëzim {m}undulation
valim {m}boiling
valim {m}ebullition
valixhe {f}suitcase
vallëzojto dance
kërcimzanate
valltar {m}
dancer
valojto boil
valuta
valutë {f}
currency
valvul {f}valve
mit.
vampir {m}
vampire
vapë {f}heat
vapor {m}ship
vapor {m}steamboat
vapor {m}steamer
varemto dangle
varëse {f}necklace
varëse {f}pendant
varëse {f}sling
varfanjak {m} [fol.] [keq.]pauper
varfanjake {f}pauper [female]
varfërim {m}impoverishment
varfërojto deplete
varfërojto impoverish
mjek.
varicelë {f}
varicella
varkë {f}boat
varr {m}grave
varr {m}sepulcher [Am.]
varr {m}sepulchre [Br.]
varr {m}tomb
varrezë {f}graveyard
varrezë {f} e kishëschurchyard
varrim {m}burial
varrim {m}interment
varrosto bury
varrosje {f}burial
varrosje {f}interment
gjeog.
Varshavë {f}
Warsaw
vashëri {f}girlhood
vaskë {f}bathtub
vaskë {f}tub
vatë {f}pad
vatër {f}fireplace
vatër {f}fireside
vatër {f}focus
vath {m}earring
vazhdojto go on
vazhdoj të bëj diçkato keep on doing sth.
Vazhdoni drejt.Go straight ahead.
vazo {f}vase
vdekje {f}death
vdekjeprurëslethal
vdekjeprurësmortal
vdekshmëri {f}death toll
vdekshmëri {f}mortality
vdekshmëri {f} foshnjoreinfant mortality
vdesto die
vdesto expire [die]
vdes në litarto die by the rope
to place
to position
to put
to set
to situate
vë bastto bet
mjek.
vë dikë në karantinë
to place sb. under quarantine
mjek.
vë dikë në karantinë
to quarantine sb.
vë dorën në zemërto cross one's heart
vë etiketëto ticket
vë kujënto lament
vë mënjanëto set aside
Page 1 of 7 for the letter V in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023