Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kapa' from Bosnian to English
cap {noun}kapa {f}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kapa' from Bosnian to English

kapa {f}
cap {noun}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Napokon, poslane su i prve slike - snimana je Marsova polarna kapa koja ima prečnik od 900 km i sve se više smanjuje jer je na Marsu kasno proljeće.
 • Ruke se spajaju u štapu na čijem vrhu se nalazi Frigijska kapa (kapa slobode).
 • Knjiga govori o mogućem uzroku neuspjeha Golfske struje: otapanje polarnih ledenih kapa moglo bi drastično utjecati na salinitet okeana nanosa sjevernog Atlantika ispuštanjem velike količine slatke vode u svjetske okeane.
 • Za razliku od kapa-zavisne translacije, kapa-neovisna translacija ne zahtijeva 5' kapu za pokretanje skeniranja od 5' kraja iRNK do početnog kodona.
 • Luj nosi srebrnastu mitru (šiljasta kapa biskupa), dok njegove bogato ukrašene rukavice i biskupski štap dalje ukazuju na njegov status biskupa Toulousea.
 • NF-kapa-B inhibitor zeta (IκBζ) jest protein koji je kod ljudi kodiran genom NFKBIZ sa hromosoma 3.
 • Jedarni faktor srodan kapa-B-vezujućem proteinu je protein koji je kod ljudi kodiran genom NFRKB.
 • Ovaj gen kodira jedarni protein koji stupa u interakciju s katalitskom podjedinicom protein-kinaze A i regulira učinak signalnog puta protein-kinaze, ovisnog o cAMP-u na kaskadu aktivacije NF-kapa-B.
 • Njegova trajna ledena kapa snabdijeva 22 lednika, koji zauzvrat snabdijevaju rijeke Baksan, Kuban i Malku.
 • NF-kapa-B-represirajući faktor je protein koji je kod ljudi kodiran genom NKRF.
 • 995 m, ali je ledena kapa produžila visinu na 7.010 m.
 • Golgijev aparat okružuje kondenzirano jedro, postajući akrosomska kapa.
 • Koleoptil je zaštitna kapa koja prekriva „plumule“ (prethodnike stabljike i listova biljke).
 • Bio je direktor Opservatorije Čolina kapa, direktor radne zajednice CEDUS-a (Centra za društvene djelatnosti Univerziteta u Sarajevu), kao i član Nacionalnog komiteta za astronomiju Jugoslavije.
 • Tzv. kapa-mehanizam, isti kao i u slučaju Cefeida, je odgovoran za oscilacije u atmosferi.
 • To uključuje 5 'kapa 7-metilguanozin i poli-A rep.
 • u Francuskoj se vidi kao kapa dvorskih luda (franc: "fou"), dok se u Velikoj Britaniji taj oblik tumačio kao biskupska kapa mitra, kao na Lewisovim šahovskim figurama te mu je dato englesko ime "bishof" (biskup).
 • Uslovi koji pogoduju taloženju su; porozna stijena iznad pećine, dosta površinskih voda, uski, ali kontuirani prolazi za tu vodu, koji joj omogućuju da vrlo sporo kapa i odgovarajući zračni prostor u šupljini koji omogućava isparavanje ili otpuštanje ugljičnog dioksida iz vode, čime ona gubi svoju sposobnost otapala.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!