Advertisement
 Translation for 'който е на разположение за използване' from Bulgarian to English
available {adj} (който е) на разположение за използване
Partial Matches
lossless {adj}който е без загуба
fallible {adj}който е възможно да сгреши
available {adj}на разположение
посл.
Greed is the root of all evil.
Алчността е причината за всички злини.
unverified It takes guts to do it. [coll.] За (да направиш)това е нужна смелост.
to make the cut for sth. [coll.] отговарям на изискванията за нщ.
breadcutter {noun}машина {ж} за рязане на хляб
военнопол.
ceasefire agreement {noun}
споразумение {ср} за прекратяване на огъня
екол.
recycle bin {noun}
контейнер {м} за разделно събиране на боклук
use {noun}използване {ср}
екол.
sustainability {noun} [of natural resources]
рационално използване {ср} [на природните ресурси]
which {pron}който
who {pron}който
unverified to spill the beans on sb./about sth. {idiom} [coll.] разказвам (раздрънквам) всичко за нкг./за нщ.
argumentative {adj} [fond of arguing]който обича да спори
embarrassing {adj} който поставя в неудобно положение
boastful {adj}който обича да се хвали
salable {adj} който се търси [бързо се продава]
ain't [Am.] [coll.]не е
it's [it is]то е
21 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'който е на разположение за използване' from Bulgarian to English

(който е) на разположение за използване
available {adj}

който е без загуба
lossless {adj}
Advertisement
който е възможно да сгреши
fallible {adj}
на разположение
available {adj}
Алчността е причината за всички злини.
Greed is the root of all evil.посл.
За (да направиш)това е нужна смелост.
unverified It takes guts to do it. [coll.]
отговарям на изискванията за нщ.
to make the cut for sth. [coll.]
машина {ж} за рязане на хляб
breadcutter {noun}
споразумение {ср} за прекратяване на огъня
ceasefire agreement {noun}военнопол.
контейнер {м} за разделно събиране на боклук
recycle bin {noun}екол.
използване {ср}
use {noun}
рационално използване {ср} [на природните ресурси]
sustainability {noun} [of natural resources]екол.
който
which {pron}

who {pron}
разказвам (раздрънквам) всичко за нкг./за нщ.
unverified to spill the beans on sb./about sth. {idiom} [coll.]
който обича да спори
argumentative {adj} [fond of arguing]
който поставя в неудобно положение
embarrassing {adj}
който обича да се хвали
boastful {adj}
който се търси [бързо се продава]
salable {adj}
не е
ain't [Am.] [coll.]
то е
it's [it is]
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!