Advertisement
 Translation for 'абстракция' from Bulgarian to English
abstraction {noun}абстракция {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'абстракция' from Bulgarian to English

абстракция {ж}
abstraction {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Жестовата живопис, наричана още жестова абстракция, също гравитационна абстракция или живопис на действието, е стил на рисуване.
 • С традиционна техника (перспектива, ясни фигури, обемно изграждане, светлосянка) художникът създава особен вид илюзионистична абстракция.
 • Препоръката програмистите да използват абстракция, когато е подходящо, е не само с цел да се избягва повторението на код, а и защото това води до повишаване издръжливостта на програмата срещу промени, които могат да изникнат на по-късен етап от нейното съществуване.
 • През годините 2010 – 2015 авторът изработва различни творби, комбинация от реализъм и абстракция, рисувани с маслени бои.
 • Това е превеждането на програмен код от относително ниско ниво на абстракция (често проектиран да бъде четен от компютри, а не от хора) във форма, която има по-голямо ниво на абстракция (проектирана за четенето от хора).

 • Нивата на тази йерархия се наричат слоеве или слоеве на абстракция (нива на абстракция).
 • За конвергентна критерийна валидност се говори, когато тестирането на валидност се провежда чрез проверка на степента на съответствие с друг критерии за валидност, принадлежащ към същата област на валидност, например сензорна абстракция и сензорна абстракция.
 • Физическият модел на функциониране на нискоизлъчващите покрития се доближава до теоретичната абстракция „абсолютно бяло тяло“.
 • Логическите парадокси най-често възникват поради самопозоваване, безкрайно спускане, кръгови определения или объркване между различни равнища на абстракция.
 • Основната разлика е в нивото на абстракция.

 • Ерих Фром обръща внимание на това, че любовта е абстракция и "в действителност съществува само, акта на обичането.
 • Чрез полиморфизма се постига по-голяма абстракция и по-лесно повторно използване на кода.
 • Виртуалната машина (...) представлява софтуерна среда, абстракция на интерфейса на компютърен процесор.
 • Итераторите са полезна абстракция на входящите потоци – те предоставят потенциално безкрайно повтаряне [...] обект.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!