Advertisement
 Translation for 'атом' from Bulgarian to English
физ.
atom {noun}
атом {м}
химия
hydrogen atom {noun}
водороден атом {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'атом' from Bulgarian to English

Advertisement
атом {м}
atom {noun}физ.

водороден атом {м}
hydrogen atom {noun}химия
Usage Examples Bulgarian
 • Заместител е понятие от органичната химия, което включва атом или химична група, разположена на мястото на водороден атом от структурата на съответен цикличен или нецикличен въглеводород (оттук идва идеята за заместване).
 • Номерирането започва от най-близкия борен атом, когато клъстерът се наблюдавано направление на тази ос и продължава обратно на часовниковата стрелка или по посока, обратна на часовниковата стелка за борните атоми от първата равнина.
 • Хлороводородът е двуатомна молекула, съставена от водороден атом (H) и хлорен атом (Cl), свързани чрез полярна ковалентна връзка.
 • Лигандите са атоми или атомни групи, свързани с централния атом.
 • По структура е подобен на уреята (кислородния атом е заменен със серен атом), но свойствата на уреята и тиокарбамида се различават значително.

 • Асиметричен въглероден атом е въглероден атом, който е свързан с четири различни вида атоми или групи от атоми.
 • Пренос на протон към първия въглероден атом, като при втория въглероден атом се образува кетонова група.
 • Нуклеотидната база винаги е свързана с въглеродния 1' атом от дезоксирибозата, която се отличава от рибозата от наличието на водороден атом при 2' въглерода, вместо една -OH група.
 • Люисовата структура на йона има въглероден атом, свързан с две дълги единични връзки за два кислородни атома и с една къса двойна връзка с третия кислороден атом.
 • Хексозите както и другите монозахариди имат алдехидна функционална група при първия въглероден атом (С1'), (алдохептоза) или кетонова функционална група при втория въглероден атом (кетохептоза).

 • „D-“ в името на D-рибозата показва стереометричното състояние на въглеродния атом на четвърта позиция (С4').
 • Поради резонансна стабилизация на свързаната база един атом α-водород в един алдехид е по-кисел, отколкото един водороден атом в един алкан, с типична pha 17.
 • Първият въглероден атом след този, за когото е свързана функционалната група се нарича алфа; вторият бета; третия гама и т.н.
 • В молекулата на HN3, азтоните атоми имат степен на окисление −⅓.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!