Advertisement
 Translation for 'бяла елша' from Bulgarian to English
бот.T
speckled alder {noun} [Alnus incana]
бяла елша {ж}
бот.T
grey alder {noun} [Br.] [Alnus incana]
бяла елша {ж}
бот.T
gray alder {noun} [Am.] [Alnus incana]
бяла елша {ж}
Partial Matches
бот.T
gray alder {noun} [Am.] [Alnus incana]
сива елша {ж}
бот.T
speckled alder {noun} [Alnus incana]
сива елша {ж}
бот.T
grey alder {noun} [Br.] [Alnus incana]
сива елша {ж}
бот.T
(European) silver fir {noun} [Abies alba]
бяла ела {ж}
орн.T
pied crow {noun} [Corvus albus]
бяла врана {ж}
зоол.T
polar bear {noun}
бяла мечка {ж}
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Поречията са обрасли с крайбрежни храсталаци и горска растителност – бяла върба, тритичинкова върба и елша и периодично заливани участъци с водолюбива растителност.
  • По-голямата част от парка е заета от естествена растителност – бряст, елша, бяла топола, дъб и акация.
  • Растителността е представена от заливни гори от черна елша, бяла и крехка върба и черна топола, в съчетание с изкуствени насаждения от топола.
  • Незаливната част на Свищовско-Беленската низина е разположена между двете понижения – Беленското на запад и Свищовското на изток и е с около 15 – 20 м по-високо ниво. В подножията на Никополското и Свищовското плата като тясна ивица се простира на запад до село Бяла вода а на изток до долината на река Барата (приток на Дунав). Тази част представлява остатък от ниски надзаливни дунавски тераси с височина от 10 до 25 м над реката. Изградена е от алувиални наноси, припокрити от льос. Естествената растителност е предимно влаголюбива – върба, топола, черна елша, тръстика.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!