Advertisement
 Translation for 'валиден' from Bulgarian to English
valid {adj}валиден
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'валиден' from Bulgarian to English

валиден
valid {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • При такова допълнение на ходографа W(jω) на отворената астатичната система разглежданият критерий на Найквист за отворени статични САУ остава валиден за отворени астатични САУ.
 • 1. "Ius Civile" (Гражданско право) е бил корпус от закони, прилаган и валиден за всички римски граждани.
 • Законът на Кулон е валиден за точкови заряди.
 • Когато подобен преход е формално валиден, ние говорим за логическо следване или за логическа импликация.
 • За да бъде един MSC код валиден, той трябва да съдържа най-малкото идентификатор на първо ниво.

 • Пример с рекурсивно решение на С++:Първоначалното извикване на финкцуята може да стане по следния начин:Създаваме валиден диапазон (започвайки от MAX_VALUE) и продължаваме да го стесняваме за всеки елемент на дървото рекурсивно.
 • Bucket sort може да се разглежда като валиден за общи случаи, модел на counting sort.
 • На кръгла годишнина от рождението на Пеньо Пенев община Димитровград връчва и Международна литературна награда „Пеньо Пенев“, която се присъжда по начина валиден за националната награда.
 • Това е валиден аргумент защото ако Сократ е човек (първа предпоставка), и ако хората са смъртни (втора предпоставка), заключението, че Сократ е смъртен е валидно.
 • Ивайло Петев е следващият селекционер на националния отбор по футбол на България, с договор за три години, валиден от 1 януари 2015 г.

 • всички участници в лотарията трябваше да предоставят валиден номер на паспорт.
 • Документът е валиден до края на: 2013 г. Документът е приет с Протокол № 46.15 на Министерския съвет от 25.11.2009 г.
 • Коефициентите "c'k" трябва да бъдат такива, че всеки валиден индекс да води до адреса на определен елемент.
 • Тъй като Гаусовият модел е валиден само в параксиално приближение, той не може да се приложи когато фазовия фронт е наклонен на ъгъл по-голям от 300 отчитано от оста на снопа .
 • Той заявява, че бракът е валиден само като тайнство, благословено от свещеник.

 • Малките цифри в долния десен ъгъл означават годината, до която е валиден номерът.
 • Този вид на уравненията е валиден за постоянни токове.
 • Всяко съобщение се идентифицира от номер, валиден за текущата сесия, или от уникален идентификатор, даден на съобщението от POP сървъра и валиден в различни POP сесии.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!