Advertisement
 Translation for 'въглеводород' from Bulgarian to English
химия
hydrocarbon {noun}
въглеводород {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'въглеводород' from Bulgarian to English

въглеводород {м}
hydrocarbon {noun}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Заместител е понятие от органичната химия, което включва атом или химична група, разположена на мястото на водороден атом от структурата на съответен цикличен или нецикличен въглеводород (оттук идва идеята за заместване).
 • Добивът на нефт е подотрасъл на добива на нефт и природен газ, извършващ производството на течния въглеводород нефт.
 • Метан е също и търговско наименование на природния газ, тъй като предлаганият в търговската мрежа природен газ се състои над 90% от наситения въглеводород.
 • Това е най-простият полицикличен ароматен въглеводород.
 • Полистиренът (или полистирол) е полимер, изготвян от мономера стирен (стирол), течен въглеводород, произвеждан промишлено от петрол.

 • Хексабензокороненът е полицикличен ароматен въглеводород с формулата C42H18.
 • Тетрахедранът (C4H4) е бициклоалкан, платонов въглеводород и изомер на циклобутадиен.
 • При взаимодействие на хлорометан с натрий се получават натриев хлорид и въглеводород със състав C2H6, наречен етан.
 • Скваленът е въглеводород и една тритерпен и е естествен и есенциален компонент от синтеза на холестерол, стероидни хормони и витамин D в човешкото тяло.
 • Октанът /C8H18/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 8 въглеродни атома.

 • Пентанът (C5H12) е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 5 въглеродни атома.
 • Деканът е алканов въглеводород с химична формула CH3(CH2)8CH3.
 • Горивата често включват органични съединения (особено въглеводород) в газовата, течната или твърдата фаза.
 • Бутанът /C4H10/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 4 въглеродни атома.
 • Толуен, още наричан толуол, метилбензен или фенилметан, е ароматен въглеводород от реда на бензените с химична формула C6H5CH3.

 • Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен, СН2=С(СН3)–СН=СН2) е ненаситен въглеводород алкадиенов тип (CnH2n−2), безцветна течност, разтворим в спирт.
 • Ацетиленът (наименование по IUPAC: етин), C2H2, е въглеводород, първи в хомоложния ред на алкините.
 • Бъдещите версии на Вега ("Програма Лира") ще разполагат с нови, евтини трета и четвърта степен, работещи с течен кислород и въглеводород, както и с нова система за навигация.
 • Ароматен въглеводород или арен (понякога арилов въглеводород) е въглеводород с циклична ненаситена структура и делокализиран резонансно π-електронен облак в нея.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!