Advertisement
 Translation for 'възглед' from Bulgarian to English
outlook {noun}възглед {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'възглед' from Bulgarian to English

възглед {м}
outlook {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Това може да доведе практикуващия до убеждението, че неговата школа има най-добрия подход или най-висшия философски възглед, а другите линии имат по-нисше или порочно разбиране.
 • Българският възглед е част от общоевропейските порядки, които в съвременното общество са част от глобализиращите се норми, възприети в систематизирането на концепциите за „Световна кухня“.
 • Този механистически възглед позволил на тогавашните учени да пренебрегват болката на животните, които използвали в експериментите си.
 • Няма единен възглед за броя на видовете.
 • Традиционният възглед във френската историография, че зараждането на полиса е свързано с развитието на политически институции и наличието на начална урбанизация, е критикуван от Полиняк.

 • ... , евфемизъм за Исус Христос) е националистически възглед, подкрепящ агресивната външна политика – използването на заплахи или сила за защита на националните интереси в чужбина.
 • Последователите на Аристотел оформят републиканския възглед за гражданството.
 • е възглед, според който Съединените американски щати се отличават същностно от всички останали държави.
 • Този възглед е заложен в Декларация за правата на човека и гражданина, последвала Великата френска революция.
 • — същност) е възглед върху познанието, свързан с идеята за неизменен набор от качества и свойства, които произтичат от същността (същината) на предметите, явленията и хората.

 • Еврейското богоубийство е антисемитски възглед в християнството, според който отговорността за разпъването на Исус е на еврейския народ като цяло.
 • ... — "неделим") е морално гледище, политическа философия, идеология, социален възглед и учение, утвърждаващо индивида, отделната личност като най-висша ценност.
 • В психоаналитичния възглед несъзнаваното е сила, която може да бъде разпозната само чрез ефекта, който предизвиква и който ефект се изразява чрез симптом.
 • Практикуващият трябва първо да постигне правилния възглед.
 • Този възглед изглежда твърде приемлив защото потвърждава интуитивния опит на нашия здрав разум.

 • Солипсизъм (от латински: „солус“ – един, „ипсе“ – аз сам) e философски възглед, според който съществува само индивидуалното съзнание.
 • Сциентизмът предполага детерминистки възглед за света.
 • естественонаучен възглед за езика.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!