Advertisement
 Translation for 'допълнение' from Bulgarian to English
complement {noun}допълнение {ср}
addendum {noun} допълнение {ср} [към документ и пр.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • В допълнение, валутният код XEU е заменен с EUR.
 • В допълнение към класическия жест „дай пет“ съществуват няколко разновидности на изпълнение.
 • Словоредът в токи пона е строго определен: подлог – глагол – допълнение.
 • б) За винителен падеж — в ролята на пряко допълнение.
 • В допълнение, той превежда Библията на украински език.

 • Като допълнение, възможно е интегрирането на шаблона, използван от приложението.
 • В изречението съществителното име може да изпълнява синтактичните функции подлог, допълнение, несъгласувано определение, обстоятелствено пояснение или приложение.
 • Единственото официално допълнение на "Diablo" – "Hellfire" е на фирмата Sierra Entertainment и излиза през 1997.
 • Словоредът, както и в персийския, е подлог-допълнение-сказуемо.
 • е внесла законопроекти за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и за изменение на Кодекса за социално осигуряване.

 • Друга особеност е конструкцията на изречението по модела "сказуемо, подлог, допълнение".
 • В допълнение много държави разполагат с шахматни федерации, които редовно провеждат турнири в допълнение към тези на ФИДЕ.
 • Непрякото допълнение се употребява и при преходни глаголи.
 • Използва се като непряко допълнение.
 • Дателните форми се употребяват, когато заместваното от тях име е във функция на непряко допълнение.с предлога „на“.

 • според височайши указ е внесено допълнение към Закона за съдене на министрите, което ограничава дотогавашната материя.
 • „Върджин“ решава да прекрати договора си с Кери, като ѝ изплаща $28 милиона в допълнение на $21 милиона, които са ѝ дадени при сключването му.
 • PDA устройствата за бизнес цели, включващи BlackBerry и Treo като допълнение към сензорния екран, имат пълни клавиатури и колелца за приплъзване с цел улесняване въвеждането на данни и навигацията като допълнение към сензорния екран.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!