Advertisement
 Translation for 'електрическо' from Bulgarian to English
физ.
electric field {noun}
електрическо поле {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'електрическо' from Bulgarian to English

електрическо поле {ср}
electric field {noun}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Понятието електрическо превозно средство е широко, обхващайки разнообразни по предназначение, конструкция и мощност превозни средства, движени от електрическа тяга.
 • Базиран на модела „Мерцедес-Бенц GLC-класа“, адаптиран за електрическо задвижване, „EQC“ има два асинхронни електрически двигателя на двете оси.
 • Директива (RoHS) е тясно свързана с Директива 2002/96/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE), която определя целите за събиране и рециклиране на електроника и е част от законодателна инициатива за разрешаване на проблеми, свързани с реализиране на количествата отпадъци от електронно и електрическо оборудване.
 • Шнурът е гъвкав многожилен сноп от изолирани проводници, предназначен да подава захранващо електрическо напрежение чрез връзка между стабилно изградената електрическа инсталация и подвижни потребители.
 • Разпределителното табло (също електрическо табло) е електрическо устройство, част от електрическа инсталация, чрез която тя се разделя на обособени токови кръгове.

 • Те се ориентират с помощта на активно електрическо поле, при което рибите със своите електрически рецепторни органи създават това електрическо поле и определят местоположението на обектите около себе си.
 • Електретите са твърди аморфни или кристални вещества, които след поляризиране с външно електрическо поле могат продължително да запазват състоянието си на поляризация и следователно да създават електрическо поле в околното пространство.
 • Електрическото поле (предизвикано от малко електрическо напрежение) може да промени ориентацията на молекулите в слой на течен кристал и така въздейства на неговите оптически свойства.
 • 1. Електропроводи, електрическо оразмеряване, 1944 г.
 • Поляризацията при диелектриците характеризира свойството на материалите да взаимодействат с електрическо поле.

 • Църквата е първата в Румъния с електрическо осветление.
 • Автофазировка е явление от физиката, стоящо в основата на цикличните ускорители на заредени частици до релативистични енергии, при което с подходящо изменение на честотата на променливо електрическо поле, на напрегнатостта на магнитното поле Н или на двете заедно се поддържа резонанс между честотата на променливото електрическо поле и кръговата честота w на частиците.
 • Акронимът ИУЕЕО означава „излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ и навлиза в българската терминология при приемането в българското законодателство на наредба определяща нормативните условия за работа с ЕЕО (електрическо и електронно оборудване) и ИУЕЕО , която е преведена и въведена в българското законодателство от така наречената WEEE Directive (Директива за ИУЕЕО) на Европейския съюз.
 • в залите на двореца е изпробвано електрическо осветление, а от 1888 г.
 • "Пасивният хъб" е просто точка на свързване. Не се изисква електрическо захранване.

 • Специфичното електрическо съпротивление (или само специфично съпротивление) е мярка за противопоставянето на материала на протичането на електрически ток.
 • Според теорията променливото електрическо поле поражда магнитно поле и обратно.
 • Електростатиката е дял от физиката, разглеждащ взаимодействията между постоянно електрическо поле и заредени частици.
 • Електрическата част се състои още от: главно електрическо табло, ел. вериги, клеми, кабели и др.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!