Advertisement
 Translation for 'етика' from Bulgarian to English
фил.
ethics {noun}
етика {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'етика' from Bulgarian to English

етика {ж}
ethics {noun}фил.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Аристотел е автор на „Никомахова етика“.
 • Създател е на специализирания сайт „Медиите в България: право и етика“.
 • Докато нормативната етика се отнася до въпроси като „Какво трябва да направя?
 • Най-общо казано, нормативната етика може да бъде разделена на под-дисциплини – морална теория и приложна етика.
 • Има широк кръг научни интереси в областите на медицинската (био) етика, клиничната етика и клиничната етична консултация, бизнес етиката, мениджмънт и етика на палиативните грижи, медико-социални проблеми на общественото здраве, епидемиология на неинфекциозните заболявания.

 • В епикурейството са обособени три основни области: физика, логика и етика.
 • Защитата и противодействието срещу дифамация е много трудно, понеже по съществото си налага ограничителен режим върху средствата за масово осведомяване, а това de jure е недопустимо, а и по съществото си дифамационните обществени отношения се регламентират от правилата на журналистическата етика, които имат препоръчителен характер.
 • Той е професор по философия, логика, метафизика и етика на Филипс-Университет Марбург (1590).
 • е председател на Комисията за етика в електронните медии към Националния съвет за журналистическа етика, която прилага Етичния кодекс на българските медии.
 • Аристотел не одобрява концепцията за Благо и е обсъждал това няколко пъти в двата си значителни етически труда – „Евдемова етика“ и „Никомахова етика“.

 • Етичният маркетинг се отнася до употребата на маркетинговата етика в маркетинговия процес.
 • защитава професура на тема "„Оценка на възможността за намиране на католическа етика в етичната система на Макс Шелер“" в Католическия университет в Люблин.
 • Тъй като медицинската етика е обвързана с всички аспекти на медицинаската практика, нормите които тя определя са обхващащи за цялата сфера на здравеопазването.
 • Във философската терминология понятието „антиномия“ има по-обособено значение в етиката.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!