Advertisement
 Translation for 'за разлика от' from Bulgarian to English
unlike {prep}за разлика от
Partial Matches
to be ashamed of sth. {verb} засрамвам се за / от нщ. [несв.]
unverified
печат
blurb {noun}
отзив {м} за книга от издателя [обикновено отпечтан на обложката]
distinction {noun}разлика {ж}
unverified to spill the beans on sb./about sth. {idiom} [coll.] разказвам (раздрънквам) всичко за нкг./за нщ.
out {prep}от
from {prep} [no art]от
from {prep}от
of {prep}от
unbeknown to {adv}незабелязано от
from ... to ...от ... до ...
from down under [coll.]от Австралия
unverified west ofзападно от
unverified from scratch {adv}от нищото
to watch out for {verb}пазя се от
on the right-hand side {adv}от дясната страна
to be ashamed of {verb}срамувам се от
to drop [let go] {verb}отказвам се (от)
regardless of sth. {adv}независимо от нщ.
more than pleasedповече от доволен
all along {adv}от самото начало
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • „вторник“, същото се отнася и за останалите дни от седмицата), освен ако не е първа дума в изречението (за разлика от английския език, където имената на дните от седмицата винаги се изписват с начална главна буква).
 • За разлика от местоименията, които имат подобни синтактични функции, съществителните образуват отворена лексикална категория – допустима е появата на нови съществителни чрез съчетаване на съществуващи думи, словообразуване, заемане от други езици и други.
 • За разлика от другия широко използван пакет спецификации — H.323, PacketCable™ има възможност да осигурява сигурността на комуникацията и качеството на предаване.
 • Някои са го наричали Турски Караач, за разлика от с.
 • Той е най-близко сроден с украинския, защото, за разлика от руския, във всички диалекти на русинския не се наблюдава преминаване на неудареното "о" в "а".

 • За разлика от други демокрации старшите държавни служители остават на поста си при смяна на правителството.
 • Операцията трае до 3 часа и възстановяването е само един ден за разлика от това при традиционната радикална операция, където възстановителният период е три месеца, от които минимум 15 дни в интензивна болнична обстановка.
 • Ролевите игри за възрастни усъвършенстват тази проста идея – за разлика от дете, което иска да се почувства като стражар само за няколко минути, възрастните играчи в ролева игра създават специфични персонажи и продължителен сюжет.
 • За разлика от Томас Хобс и Джон Лок, Монтескьо се изявява като силен прагматик и англофил.
 • За разлика от първичните, тези рангове не са задължителни и се ползват само в случай на нужда.

 • За разлика от високосните дни, те настъпват едновременно в целия свят.
 • За разлика от жестокия и вреден професионален бокс аматьорското единоборство се радва на все по-голямо популяризиране и масовизиране.
 • За разлика от митовете в основата на легендите лежи някакво реално събитие или историческо лице.
 • Алгебричните числа, за разлика от трансцендентните, са корени на ненулеви полиноми с целочислени коефициенти.
 • През това време някои древни историци се изказват положително за него, за разлика от по-късното му управление.

 • За разлика от митовете, народните предания и приказки могат да се случат по всяко време и на всяко място и не се считат за истинни или свещени.
 • В българските народни говори е разпространено названието Малък Сечко (в по-стар вариант: "Малък Сечен"), понеже февруари има само 28 дни, за разлика от "Голям Сечко" (януари), който винаги има 31 дни.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!