Advertisement
 Translation for 'знание' from Bulgarian to English
knowing {noun}знание {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'знание' from Bulgarian to English

знание {ср}
knowing {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Ноу-хау (...) е специфичното знание, необходимо за изпълнение на дадена задача.
 • Номиналистическото убеждение, че реални са само нещата и техните пространствени определения, у английския философ се съчетава с рационалистическото признаване за истинно единство на това знание, на което е присъщо всеобщо значение.
 • Облачната диаграма на ЛСОД се поддържа от Работната група за отворена лингвистика към фондацията „Отворено знание“ (от 2014 г. ...
 • Счита се, че думата гном произхожда от новолатинската дума "gnomus" и от гръцката дума "gnosis", означаваща знание.
 • ... - „назад“ и "cognition" - „знание“), описва „знание за предходни събития, които няма как да бъдат научени или до тях да се стигне чрез съждение и заключаване по нормални начини.“ Терминът е изкован от Фредерик Майерс .

 • Терминът "vidyā" в санскрит означава знание, мъдрост, знание на Ведите, духовно знание и мъдрост .
 • Голяма част от ефекта на социалната структура върху романа е да се разделят различните видове знание, до които героите имат достъп.
 • Вариант на точната интерпретация на научния метод е да се каже, че той не служи за придобиване на знание, а само за проверяване на вече придобито знание.
 • Буквално означава „познание или знание, което следва друго знание“ – „На хълма има огън, защото има дим, а където има дим има огън“.
 • Терминът групова интелигентност описва как при най-добрите обстоятелства, големи групи от хора едновременно се доближават до тези общи точки на знание в определена област или области.

 • Използваните в емпиричните науки методи за изследване на явленията, придобиване на ново знание или коригиране и интегриране на съществуващо знание се наричат научен метод.
 • На влиятелните тези за хаос от научни дисциплини, за края на дисциплинарното знание и на методологическия анархизъм Георги Фотев противопоставя тезата за немислимостта на научното знание извън дисциплинарна форма, която обаче не се отъждествява с тази на монодисциплинарните науки и респ.
 • При Имануел Кант трансценденталното е въведено в теорията на знанието и по отношение на възможностите за знание сами по себе си.
 • в „Знание и интереси“ ("Erkenntnis und Interesse"), критическата теория в литературните науки е в крайна сметка форма на херменевтика, тоест знание, придобито чрез тълкуване, с цел да се разбере значението на текстовете и символните изрази.
 • Придобиването на знание включва комплекс от когнитивни процеси: възприятие, учене, комуникация, асоциация и разсъждение.

 • Не съществува „чисто“ знание извън обществото, културата или езика.
 • Според Анета Карагеоргиева епистемологията има за цел да изясни произхода на знанието в „надиндивидуален мащаб“.
 • Арахнологията ([...]  – „паяк“; и "λόγος" – „знание“) е биологична наука, изучаваща Паякообразните.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!