Advertisement
 Translation for 'катализатор' from Bulgarian to English
химия
catalyst {noun}
катализатор {м}
химия
accelerator {noun}
катализатор {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'катализатор' from Bulgarian to English

катализатор {м}
catalyst {noun}химия

accelerator {noun}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Халогенирането на бензен протича с катализатор Люисови киселини – AlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2 и др.
 • демонстрираха директен растеж на VANTA върху метални титанови (Ti) покрития с катализатор Fe/Ti/Fe, разпрашен върху SiO2/Si пластини.
 • Инхибирането трябва да се различава от отравянето с катализатор (пълно или частично неутрализиране на катализатора).
 • Хидрогенирането представлява химична реакция между молекулен водород (H2) и друго съединение или елемент, обикновено в присъствието на катализатор като никел, паладий или платина.
 • Етиленът е стабилна молекула, която се полимеризира само при контакт с катализатор.

 • Етантиол се получава чрез реакция на етилен със сероводород в присъствието на катализатор.
 • двигател - 1372 куб.см (112 к.с.), който през 1991 г. е снабден с катализатор.
 • Основен промишлен метод за получаване на синтетичен етанол е хидратацията на етилена в газова фаза и катализатор H3PO4.
 • За катализатор се използват Люисови киселини – АlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2 и др.Получават се равни количества от 2-бромо и 4-бромотолуен.
 • Западнотюркският хаганат успява да консолидира "тюркските племена" и играе ролята на катализатор на процесите довели до последващата експанзия на юг с възникването на Селджукската държава.

 • Този акт обаче е катализатор за последвалите събития и решаването на „проблема“ Германия.
 • — хидрирането (хидрогенирането) се извършва при повишено налягане, висока температура и в присъствие на катализатор никел (Ni), паладий (Pd) или платина (Pt).
 • Съвременното определение за катализатор е вещество, което променя скоростта на химичната реакция, като взема непосредствено участие в нея, но остава непроменено по количество и химичен състав.
 • За карбонилацията е нужен катализатор, обикновено метален комплекс (стъпка 2).
 • В химическата промишленост се използва, като катализатор за разбиване на хидрокарбони.

 • Като катализатор се използва цинк.
 • Гръбс играе ключова роля в разработването на група рутениеви катализатори (сред които и т. ...
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!