Advertisement
 Translation for 'приближение' from Bulgarian to English
мат.
approximation {noun}
приближение {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'приближение' from Bulgarian to English

приближение {ср}
approximation {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Линейните диференциални уравнения често се използват като приближение на нелинейни уравнения, валидни при определени ограничени условия.
 • Астрономите използват няколко различни метода за описване и правене на приближение на металното изобилие, в зависимост от наличните инструменти и изучавания обект.
 • На 24 януари 1986 година апаратът достига максималното си приближение до Уран от около 107 000 км.
 • В астрономията, радиалната скорост често се измерва до първи ред приближение чрез Доплерова спектроскопия.
 • Датите на най-високия и най-ниския прилив, с приближение от седем дни, могат да бъдат намерени чрез височините на приливите в класическите приливни таблици.

 • Тя е приближение на функцията "плътност на разпределението" на случайната величина, модел на наблюдаваната променлива.
 • ... вида на числото — ирационално например) обаче не позволява стойността им да се узнае точно, но със съвременната изчислителна мощ това може да стане с достатъчно добро приближение за всички нужди.
 • Формата на Земята в първо приближение може да се представи като елипсоид.
 • Тъй като Гаусовият модел е валиден само в параксиално приближение, той не може да се приложи когато фазовия фронт е наклонен на ъгъл по-голям от 300 отчитано от оста на снопа .
 • При максимално приближение, точно преди скачване, обаче е нужен много по-чест контрол.

 • ВП се делят на три основни вида: непрекъснати, дискретни и основани на многомащабно приближение.
 • Използват се също така и модели с големи обективи, работещи с голямо приближение.
 • Като първо приближение ъгловите сферични координати могат да се ползват и като географски координати, но отклонението на формата на Земята от математическата сфера води до значителни неточности, поради което обикновено в географията и геодезията се използват специализирани координатни системи.
 • Следователно, това приближение може да бъде удовлетворено само, ако електронът и позитронът са излъчени в абсолютно еднаква посока с [...].
 • Земята, чиято форма е геоид, се представя в приближение като сплеснат симетричен елипсоид (сфероид), където [...].

 • Многомащабно приближение ([...] , MRA) е главният метод за изграждане на Дискретно уейвлет преобразование с практическо приложение, както и обосновката за алгоритъма за бързото уейвлет преобразование (БВП).
 • Полиномната интерполация е обобщение на линейната интерполация; като приближение се използва полином от по-висока степен.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!