Advertisement
 Translation for 'пропорционален' from Bulgarian to English
proportional {adj}пропорционален
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'пропорционален' from Bulgarian to English

пропорционален
proportional {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • От закона на Ом следва, че токът е пропорционален на напрежението.
 • В парламента ("Riigikogu") има 101 депутати, избирани за период от четири години на пропорционален прицип.
 • Ако обект се движи с постоянна скорост V, пътя който ще измине е право пропорционален на времето, за което ще го измине, където скоростта е коефициента на пропорционалност.
 • всеки окръг има определен брой представители, пропорционален на населението му.
 • Долната камара „Народното събрание“ разполага с общо 78 места, като 72 места се избират на пропорционален принцип, а останалите 6 места се назначават от президента, изборите са на всеки 5 години.

 • Тоест при интегратора изходния сигнал е пропорционален на интеграла на входния сигнал във времевия интервал от t1 до t2.
 • Потока на частиците вещество е пропорционален при това на градиента на потенциала.
 • Появата на ток на утечка (това е токът, който протича между фазовия проводник и „земя“ при отсъствие на дефект в изолацията) нарушава това равновесие и в оперативната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния.
 • С други думи хиперболичната спирала се дефинира като геометричното място на точка, движеща се по равномерно въртящ се около полюса лъч, така че полярният ѝ радиус да е обратно пропорционален на полярния ъгъл.
 • Стойността на всяка точка (пиксел) означава заряда пропорционален на интензитета на светлината.

 • Същността на закона е проста: създаваният от напрежението ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което той трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение.
 • той е мажоритарен и пропорционален кандидат на Коалиция за България в Габровския избирателен район, но не е избран за депутат.
 • Използвайки саморъчно изработени съоръжения, Ом открил, че потокът, който тече през проводник, (или големината на тока) е право пропорционален на сечението и обратно пропорционален на дължината му – това определение днес е известно като закон на Ом.
 • Обикновено изходният поток, като променлива, е пропорционален на входното налягане; по този начин преградата, преобразува налягането (като променлива) в единно цяло.
 • Шумът от вентилаторите е приблизително пропорционален на петата мощност на скоростта на вентилатора; половината скорост намалява шума с около 15 db.

 • той е пропорционален на коефициента на топлопреминаване "К" [...], топлообменната повърхност "F" [...] и температурната разлика "ΔT" [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!