Advertisement
 Translation for 'разходи' from Bulgarian to English
NOUN   разходи | разходите
фин.
spending {sg}
разходи {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разходи' from Bulgarian to English

разходи {мн}
spending {sg}фин.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Максуел завежда дело във Върховния съд на Американските Вирджински острови, търсейки компенсация от групата на Епстийн за нейните съдебни разходи.
 • 11% от държавния бюджет е насочен за военни разходи, а 19% от него е годишната репарация изплащана на Съветския съюз.
 • Лихвените разходи – общо са 1 328 203.5 млн.
 • Годишните разходи за всеки бежанец варират между 12 и 13 000 евро, в зависимост от държавата.
 • Променливите разходи са разходи, които се променят в зависимост от броя произведени и продадени обекти.

 • Общо разходи: $8.73 милиарда долара.
 • Бизнес рискът описва дела на постоянните разходи в състава на общите разходи.
 • Печалбата е краен резултат от дейността на предприятието и представлява разликата между приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи от една страна и от друга – разходите за дейността, финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци.
 • Заедно с Дерик Роу издават книгата „Измерване на потребителските разходи и поведението на потребителя в Обединеното кралство“.
 • показва степента, до която дадена фирма (бизнес) е зависим от извършването на постоянни разходи и какъв е делът на променливите разходи с нарастването на оборота.

 • Въпреки че БВП е по-висок от този на Румъния, домакинските разходи са най-ниски в Европа предполагайки, че Българите всъщност имат по-нисък паричен поток за харчене от румънците.
 • "Първоначалната оценка" (историческа стойност) на повечето активи е цената на придобиване, включваща покупната стойност (без възстановими данъци и търговски отстъпки или рабати) плюс преките разходи по придобиването.
 • "Разходната" част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи.
 • Когато държавата иска да оказва влияние върху икономиката прави целенасочено конкретни разходи.
 • Данъкът е комплексен поради съществуването на различни ставки върху различните видове доход и освобождаването на някои видове доход (по-специално допълнителните помощи) и отстъпките, свързани с различните категории разходи (например разходи, свързани с трудовата заетост, благотворителна дейност).

 • Първото тримесечие има много повече разходи от приходи и така се получават касови разходи в бюджета – несъответствие между приходи и разходи – покриват се когато правителството емитира ценни книжа – съкровищни бонове и облигации.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!