Advertisement
 Translation for 'речник' from Bulgarian to English
NOUN   речник | речникът | речници | речниците
речника
dictionary {noun}речник {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'речник' from Bulgarian to English

речник {м}
dictionary {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Английският език има богат речник и тенденция за заемане на още нови думи.
 • Българско-италиански речник на отец Маурицио е ръкопис, който е най-старият известен българо-италиански речник от епохата на Българското възраждане.
 • Най-известен е като автор на „Честотно-тълковен речник на личните имена у българите“ (1987) и „Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвременната българска антропонимия“ (1995).
 • През същата година излиза първото издание на най-обемния тълковен речник есперанто – „Пълен илюстрираран речник на есперанто“.
 • Справки за правописа на думите, когато има съмнение или неяснота се правят в българския правописен речник, по възможност негово последно издание.

 • Съществуват два основни вида: речник на корените (изяснява произхода на корена) и словообразувателен речник (показва морфологичната структура на сродни и родствени думи).
 • Според „Оксфордския английски речник“ ("Oxford English Dictionary") и „Американския наследствен речник“ ("American Heritage Dictionary") обаче, терминът може да се дефинира като „изследване на писането“, което изобщо не е псевдонаучно и може да се окаже един от аспектите при преглед на документ.
 • Сред тях – „Речник на българските псевдоними“, „Българска литературна периодика“, „Енциклопедичен речник на литературните термини“, „Тринадесет века българска литература“, „Българската книга през вековете“ и др.
 • Съавтор и редактор на „Руско-български речник“ и „Руско-български фразеологичен речник“.
 • Сръбският речник е изготвен от Вук Стефанович Караджич.

 • Франц Миклошич пръв съставя пълен старобългарски речник: "„Речник на стария диалект на славянския език“" (1850, 1862–1865) ("Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti"), а с труда си "„Сравнителна граматика на славянските езици“" (1852–1875) ("Vergleichende Grammatik der slaw.
 • Оксфордският английски речник (...), е най-известният академичен речник на английския език.
 • двамата съвместно публикуват Правописен речник на българския книжовен език.
 • Речникът е списък от думи с техните значения (тълковен речник) или списък от думи със съответстващите им думи на друг език (двуезичен речник) или езици (многоезичен речник).
 • под заглавие „Правописен речник на българския книжовен език“, 1954) и на „Български тълковен речник“ (1955, 4-то изд.

 • Борислав Георгиев е един от съставителите на „"Нов правописен речник на българския език (2002 г.)"“ и на „"Речник на чуждите думи"“ (изд.
 • Академията издава два нормативни речника: Шведски академичен речник в един том (" [...] ", преиздаван многократно и многотомен Шведски академичен речник (" [...] "), върху който като работата е започната още през 1898 г., като към 2005 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!