Advertisement
 Translation for 'реч' from Bulgarian to English
speech {noun}реч {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'реч' from Bulgarian to English

реч {ж}
speech {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Шилер противопоставя изкуствената реч на двора и директната и често груба реч на женената двойка господин и госпожа Милър.
 • Конниците изнасят реч във възхвала на по-възрастното поколение, мъжете, които правят Атина известна и това е последвано от реч във възхвала на конете, които се представят геройски, гребейки в галантен стил.
 • Междуметията се употребяват главно в говоримата (устната) реч и по-рядко в писмените текстове, главно, когато се предава или наподобява говоримата реч (в художествената литература или интернет общуването).
 • Тази реч, присъща на драконите, може да се учи и от хората.
 • Речевият синтез или още синтезът на естествена човешка реч e изкуственото производство на човешка реч.

 • За тази цел той съосновава заедно със Стефан Василев научно-популярното списание „Родна реч“, като го и списва.
 • Той пише реч „Против Ктесифон“ (3.), на която Демостен отговаря с речта „За Ктесифон“ (18.
 • Политическата реч, още политическо слово и (в реториката) съвещателна реч, е сред основните типове речи, заедно със съдебната и тържествената.
 • тя държи реч против запланувания от Триумвирите извънреден данък за жените и успява да постигне намалението на данъка.
 • Тирето може да въвежда пряка реч, ако преди самата пряка реч няма съединително изречение.

 • Компютърната обработка на реч се използва в различни компютърни системи за автоматично преобразуване на текст в реч или на реч в текст, в устройства, управлявани с гласови команди (например управление на автомобил с глас) и др.
 • Когато иска да държи въвеждащата си реч като консул, той пада и си счупва таза.
 • В него преобладава авторската реч, която се допълва от пряка и непряка чужда реч.
 • Разговорен език или разговорна реч е езикът, който се употребява в устната реч при неофициален разговор, по време на диалог от ежедневието и въобще по време на словесно общуване в тесен, роднински, приятелски или сътруднически (работноместен) кръг.
 • Музикалната реч, както и разговорната реч, се разчленява на отделни, повече или по-малко самостоятелни части: големи и малки изречения, фрази и мотиви.

 • Спонтанната реч е до известна степен запазена, но напълно е нарушена повторната реч.
 • В една от първите му творби „Медея“ той включва реч, написана в негова защита, за това, че е издигнат интелектуално много повече от другите, но странното е, че дава тази реч на главната героиня.
 • Често използва радиото и така прави история, като се превръща в първия президент, чиято реч за встъпване в длъжност се излъчва по радиото; на 12 февруари 1924 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!