Advertisement
 Translation for 'решение' from Bulgarian to English
decision {noun}решение {ср}
solution {noun} [to]решение {ср} [на]
to make a decision {verb}взимам решение
право
verdict {noun}
съдебно решение {ср}
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Докато е в Речен пад Роб взима решение да екзекутира Рикард Карстарк.
 • е взето решение да се намери алтернативно решение за пътния поток "Север-Юг" и да се разруши Бетонният мост.
 • приема решение за възобновяване на строителството на крайцера.
 • Алгоритмите за локално търсене са с неопределена продължителност на действието, като валидно решение може да бъде генерирано по всяко време преди прекратяването на алгоритъма.
 • Конструктивна евристика е термин от областта на математическата оптимизация, означаващ вид евристичен метод, който започва от празно (нулево) решение и итеративно конструира и разширява текущото (частично) решение, докато намери пълно решение.

 • 489 от ГПК повдигането на иск за отмяна на съдебно решение не спира изпълнението на атакуваното решение, което може да се случи единствено в определени от закона случаи.
 • са решение на уравнението (1) и всяко "примитивно" решение може да получи по гореописания начин.
 • Когато алгоритъмът за решаване на даден проблем е рекурсивен, реали­зи­рането на рекурсивно решение, може да бъде много по-четливо и еле­гантно от реализирането на итеративно решение на същия проблем.
 • обектът е обявен официално за археоастрономическа обсерватория с решение на арменския парламент (Решение номер 1095-n, от 29 юли 2004).
 • С протоколно решение №27/04.05.205 г.

 • , които удовлетворяват всяко от уравненията се нарича решение на системата.
 • При обработването на информацията в едно маркетинг проучване е нужно резултатите да се представят във вид на решение/варианти на решение (висока степен на обработка на информацията).
 • Senatus consultum ultimum или Последно решение на Сената или накратко SCU e латинското понятие за решение за Държавно извънредно положение в късната Римска република, наредено от Сената.
 • Във всички тези примери проверката, дали предложено решение е наистина решение, отнема полиномиално време.
 • ... "resolution" – решение, разрешение) е писмено решение на парламентарен съвет или асамблея по даден въпрос.

 • взема решение партиен орган да бъде само вестник „Работническо дело“.
 • Чрез свое запитване, ПП „Атака“ отправя на 2 пъти питане до Европейската комисия, има ли тя решение за затваряне на АЕЦ.
 • Тази задача има едно решение, ако сумата от двата ъгъла е по-малка от [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!