Advertisement
 Translation for 'родителен' from Bulgarian to English
линг.
genitive {noun}
родителен падеж {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'родителен' from Bulgarian to English

родителен падеж {м}
genitive {noun}линг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • 1Гломеративният падеж се споменава и като винителен падеж, а по-рядко — като винително-родителен.
  • Първите писмени свидетелства датират от 840 година в "Pactum Lotharii", където е споменато името "Burani" на латински език в родителен падеж.
  • В съвременния японски са запазени няколко остатъка от старояпонската граматика – в отделни думи са запазени частицата за родителен падеж つ ("tsu") (заменена в съвременния език с の ("no") и фреквентативната наставка る ("ru"), а частицата за родителен падеж, が ("ga"), се използва в умишлено архаизирана реч.
  • Някои едносрични съществителни може да имат окончание -"u" вместо -"a" в родителен падеж единствено число ("grad" (замък) – "gradu").
  • Както в немския, съществителните на волапюк се скланят в четири падежа: именителен, родителен, дателен и винителен.

  • Скафандър (от гръцки σκάφος – корпус на кораб + ανδρός – родителен падеж от ανήρ – човек) е специално облекло, предназначено за изолация (защита) на човек (или животно) от околната среда.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!