Advertisement
 Translation for 'симетрия' from Bulgarian to English
symmetry {noun}симетрия {ж}
мат.
axial symmetry {noun}
осева симетрия {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Нойман формулира хипотезата, че всяко физическо свойство на кристала се определя от неговата симетрия.
 • Както и при по-простите алкани, въглеродът в CFC съединения се свързва в тетраедрална симетрия.
 • При мартензитната фазова трансформация материалът преминава от структура с по-висока симетрия на кристалната решетка – аустенитна, към тази с по-ниска симетрия – мартензитна.
 • Те образуват структури, подчинени на някакъв вид симетрия.
 • Композицията на пиесата следва стриктна система, която може да бъде описана с термина „симетрия“ и „диалектичен принцип“.

 • Има два различни вида SU(3) симетрия: има симетрия, която действа върху различните цветове на кварките и това е точна калибровъчна симетрия, предавана от глуоните, а има и ароматна симетрия, която завърта различните аромати на кварките един спрямо друг, или аромат SU(3).
 • В квантовата хромодинамика, ароматът е запазена глобална симетрия.
 • Към единия спадат къщите с една надлъжна ос на симетрия, към другия – къщите с две перпендикулярни една на друга оси на симетрия.
 • Отличават се с вътрешен варовит мезодермален скелет и петлъчева радиална симетрия на тялото.
 • С петоъгълници могат да бъдат постигани пълни покрития с център на симетрия за всеки порядък над 2.

 • Додекаедрична – Цепителност се наблюдава успоредно на кристални равнини (110), които са додекаедрични за кристали с кубична симетрия.
 • Гребенести, още ктенофори ("Ctenophora", на гръцки: "ktenos" – „гребен“ и "phoros" – „нося“) са морски многоклетъчни животни с бирадиална симетрия.
 • Оста на симетрия за дадена двуизмерна фигура е линия, за която на всяка точка от фигурата, лежаща от едната страна на оста, съответства точка от другата страна, разположена на същото разстояние от оста.
 • В зависимост от пространствената симетрия, всички кристални решетки се разделят на три категории.
 • Основните им белези са примитивната, но двустранна (билатерална) симетрия и неразвитата глава.

 • Танкът е изпълнен по най-често използваната в този период компоновъчна схема с надлъжна симетрия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!