Advertisement
 Translation for 'социализация' from Bulgarian to English
псих.соц.
socialization {noun}
социализация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'социализация' from Bulgarian to English

социализация {ж}
socialization {noun}псих.соц.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Те могат да бъдат предпазливи с непознати и ранната и продължителна социализация с различни хора и други животни е от съществено значение за добре приспособеното, социално куче.
 • В романа представя поведенческото въздействие върху млада жена, която е принудена да живее голяма част от ранния си живот без социализация.
 • То се извършва в детските градини и има за цел първоначална социализация на децата и минималната им подготовка за обучение в училище – на ниво първични навици на четене, писане и смятане.
 • Сдружение „Опазваме българските светилища“ организира акция с цел да се обходи и измери светилището и да се извърши оценка на нужните дейности по възстановяване и социализация на светилището.
 • Преподава и в магистърската програма: „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

 • тракийският храм е отворен за посетители след успешно реализиране на проект на Министерството на културата по ОПРР за реставрация и социализация.
 • Характерни за мечешкото движение са мечешките срещи, или беър събития (от английски – bear events), които са основната форма за социализация на членовете на мечешкото общество.
 • Социалните центрове също предлагат място за социализация в условия на кафене, бар и музика.
 • Съавтор на „Концепция за развитие на общественото предучилищно възпитание в България“, „Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение“ (под егидата на УНИЦЕФ), „Бяла книга за Правец“ (2010 г.) и на книгата „Правец.
 • Ранната социализация е важна, особено ако кучето ще бъде около деца.

 • Проектът е финансиран от фондация „Бонита тръст“ за подкрепа и социализация на деца.
 • Процесът на усвояване на такива умения се нарича социализация.
 • До голяма степен стиловете на учене са повлияни от степента на културна социализация на децата и младите хора.
 • Икономическата социализация е фашистка икономическа доктрина, представяна като „трети път“ между капитализма и ортодоксалния социализъм.
 • Археологическото проучване на обекта се финансира почти изцяло от Община Първомай, а проекта за социализация и консервация на мястото има силен поддръжник в лицето на кмета на град Първомай Ангел Папазов.

 • Вицът представлява кратка история с хумористична насоченост, която може да бъде използвана в различни ситуации като средство за социализация или начин за привличане на вниманието и забавляване на по-големи групи от хора.
 • Парсънз, конфликтите са заложени в самия процес на социализация, в хода на който човек се приобщава към общоприети норми и ценности, типични за съответната култура.
 • Отношението на Далматина към останалите животни зависи най-вече от степента на неговата социализация.
 • приключва проект на Регионалния исторически музей за "„Възстановяване и социализация на римската крепост Сексагинта Приста“", финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ в размер на 1,2 млн.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!