Advertisement
 Translation for 'термини' from Bulgarian to English
to use terms interchangeably {verb} употребявам термини взаимозаменяемо
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Той често използва лингвистични термини за езиковите конструкции на Perl, така че вместо традиционни термини като „променлива“, „функция“ и „акцесор“ понякога казва „съществително“, „глагол“ и „актуализатор“.
 • В музеологията, като сравнително млада наука, дълго време се използват различни термини.
 • Един и същи обект може да бъде наречен с всеки от тези термини в различен контекст, като по-специфичните термини ще се използват, когато се говори за отделни обекти или групи от подобни.
 • „Западна Римска империя“ и „Източна Римска империя“ са исторически термини от по-ново време, възприети от учените, за да опишат "де факто" различни територии.
 • Като всяка наука, и в механиката има термини, които имат нужда от аксиоматична дефиниция.

 • В другите страни (и на други езици) се използват термини като: депутат, сенатор, конгресмен, член на парламента.
 • Свързани термини: шкафутен трап, шкафутна греда-перило, шкафутно оръдие, подветрена шкафутна мрежа.
 • Бик и мечка са едни от първите термини, които начинаещите инвеститори научават на капиталовия пазар .
 • Свързани термини са копропраксията, означаваща неволни мръсни жестове, копрография, свързана с нецензурни текстове и рисунки.
 • Тази страница представлява списък на някои медицински термини.

 • Въпреки общоприетите термини: метро и метрополитен, в различните страни под тях могат да се разбират различни неща.
 • Съвременните изследвания в синтаксиса се заемат с описване на правилата посредством термини.
 • Жива и мъртва вода са термини, навлезли в езика от приказките и фолклора.
 • Речникът покрива основни термини и известни личности в християнството, исляма и будизма.
 • Въпреки че не са достатъчно научно класифицирани, се използват редица термини за класификация на различните области на приложение.

 • Освен анабиоза, други термини, които обозначават това състояние са биостаза, абиоза, криптобиоза, мнима смърт и т.н.
 • Същото се отнася за квартата и квинтата, когато тези термини се споменават във връзка с „квартовия“ и „квинтовия“ кръг на тоналностите, когато съответните термини „"кварта"“ и „"квинта"“ имат значение, което се доближава, но и твърде се различава от смисъла им като музикален интервал.
 • Списък с термини, обозначаващи съвременни подвидове на и/или подходи в дидактиката (т.е. ...
 • При използването на латински термини в текст, в това число [...] и [...] , обикновено те се пишат с курсивен шрифт.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!