Advertisement
 Translation for 'трябва да' from Bulgarian to English
sb. shall[някой] трябва да
to need toтрябва да
must [+verb]трябва да [+глагол]
5+ Words
And then, Heaven forbid ... you must become a salesman! И тогава, да пази Господ ... трябва да станеш продавач!
Partial Matches
to have toтрябва
yesда
Let's go!Да тръгваме!
to arriveда дойда [св.]
albeit {conj}макар и да
to stay overоставам да пренощувам
I can't wait to ...Нямам търпение да ...
to eat upда изям [св.]
in order toза да [+ глагол]
to takeда взема [св.]
to customizeда пригодя [св.]
to watchда поглеждам [св.]
Would you like to ... ?Искаш ли да ... ?
whateverкаквото и да
to dieда умра [св.]
argumentative {adj} [fond of arguing]който обича да спори
to have ample time to ... имам предостатъчно време да ...
to smileда усмихна се [св.]
whenever {adv}когато и да е
How do I get there?Как да стигна дотам?
24 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Сред безспорните практическите постижения на гръцко-египетските алхимици трябва да се включат откриването на амалгамирането.
 • Според него копията на основния документ, дори и променени, трябва да се разпространяват при условията на същия лиценз.
 • Приживе той успява да подреди в значителна степен "Антология", с която е смятал, че трябва да остане в българската литература.
 • Тези политики често биват цитирани във вътрешни за Уикипедия дискусии, когато се обсъжда дали дадена информация трябва да бъде добавена, променена, преместена в сроден проект или дори изтрита.
 • Анаксимандър предполага, че Земята има форма на цилиндър, и прави революционното предположение, че на другата страна на „цилиндъра“ също така трябва да живеят хора.

 • За да елиминираме ε-преходите, първо трябва да наситим автомата с ε-преходи и след това да ги заместим със съответните преходи с букви.
 • След това правилата трябва да бъдат променени, като така той се превръща в "смесен календар".
 • В последния епизод от сериала Алф успява да се свърже със свои оцелели съпланетяни и да си уговори час и място на срещата, на която той трябва да се върне при тях.
 • Тони Ханкок, който може да се разглежда като наследник на Хей, се разделил с приятеля си Сид Джеймс, като по подобен начин Хей почувствал, че трябва да прекрати съдружничеството си с Мофат и Мариот.
 • За получаването на i-тия елемент трябва да се посочи името на комплекта и след това индексът i в квадратни скоби.

 • Мазарини го убеждава да няма пръв министър след смъртта му и че владетелят трябва да може да се справи с всякакви предизвикателства.
 • При всеки нов проект тези теми трябва да бъдат оценявани отново.
 • В голяма степен физиката произлиза от древногръцката философия – от първия опит на Талес да характеризира материята, през заключението на Демокрит, че материята трябва да се редуцира до инвариантно състояние и астрономията на кристалния небосвод на Птолемей до книгата на Аристотел "Физика" гръцките философи развивали различни възгледи и теории за природата.
 • Математическата логика включва математическото изследване на логиката и прилагането на формално мислене към останалите области на математиката, а теорията на множествата изучава какво трябва да се разбира под съвкупност от обекти, без да възникват парадокси като този на Ръсел.
 • Един от тези методи е езикознанието, с помощта на което е установено, че праславянският език е индоевропейски език и съответно произходът на славяните трябва да се търси в Централна и Северна Европа.

 • Всички артефакти от музея са преместени и се съхраняват във фондовете на Националния литературен музей, а общината и Министерството на културата и до днес спорят чия собственост трябва да е къщата.
 • Робърт Сегал потвърждава, че като се сравнят митологичната и съвременната научна мисъл, се оказва, че съвременният човек трябва да изостави митологията.
 • Трябва да се отбележи също така, че понятието писател е нееднозначно в различните култури и различните епохи. Възможно е авторите на научни или журналистически статии също да бъдат наречени така, макар да е общоприето писатели да се наричат само авторите на художествена литература. Литературата е изкуство, което използва словото като инструмент, а писателят работи с този инструмент, за да го доведе до професионално и художествено ниво.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!