Advertisement
 Translation for 'цел' from Bulgarian to English
NOUN   цел | целта | цели | целите
aim {noun}цел {ж}
goal {noun}цел {ж}
target {noun}цел {ж}
purpose {noun}цел {ж}
4 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'цел' from Bulgarian to English

цел {ж}
aim {noun}

goal {noun}

target {noun}

purpose {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • През 1980-те години армията на САЩ и военновъздушните сили на Германия използват "T3" с административна (не с тактическа) цел.
 • Трябва да се има предвид, че тези конвенции са с цел третиране на хората по време на война.
 • Движение Промѣна е българска организация с нестопанска цел, създадена през 2002 г.
 • Ловът на китове е улов на китоподобни, с търговска или научна цел.
 • Македонската дружина е българска организация, основана в 1880 година в Пловдив и имаща за цел подпомагане на българската просвета в Македония.

 • С цел запазване на самоличността на разобличителя в тайна може да се използват услугите на външна организация.
 • С цел подобряването на въздуха и здравето, през 2012 г.
 • Европейският шахматен съюз (накратко "ЕШС") е международна независима асоциация с нестопанска цел, чиято основа цел е да промотира и защитава развитието на шахматната игра в Европа.
 • Според ЗЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанската цел) юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.
 • Доброволчески сектор или общностен сектор (също сектор с нестопанска цел) е онази сфера на социалната активност, с която се занимават организации, които са с нестопанска цел и неправителствени.

 • Куноичи са обучавани как да прелъстяват и манипулират с цел получаване на информация.
 • В англоезичната литература се прави разграничение между "goal" (дългосрочна цел) и "objective" (краткосрочна цел).
 • Дружеството със специална инвестиционна цел (най-често акционерно дружество - "АДСИЦ") е дружество, което е регистрирано по правилата, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
 • Сега Орките са готови да се сражават не с цел завладяване, а с цел оцеляване в този нов свят.
 • Дейности с цел увеличаване на добивите, напояване, залесяване и всякакви други селскостопански начинания, имащи за цел увеличаване доходите на хората.

 • Луна 7 е космически апарат, изстрелян от СССР по програмата Луна с цел изследване на Луната.
 • китоловната компания „"Самюъл Ендърби & синове"“ назначава Биско за ръководител на експедиция, която има за цел търсенето на нови ловни територии в Южния океан.
 • В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!