Advertisement
 Translation for 'цена' from Bulgarian to English
търг.
price {noun}
цена {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'цена' from Bulgarian to English

цена {ж}
price {noun}търг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • „Коригираната цена“ на акция е нейната цена, умножена по коефициент на корекция.
 • Минималната цена може да бъде установена над или под равновесната пазарна цена.
 • Това прави тяхната дългосрочна цена по-ниска от тази на тампоните или превръзките за еднократна употреба, въпреки че първоначалната цена е по-висока.
 • Поради това, че предприятието-строител и държавата не постигат разбирателство за цената, е назначена арбитражна комисия, която определя цена, задължителна и за двете страни.
 • смесва със слънчогледово или соево олио, поради високата цена на зехтина.

 • Да предположим, че друг алгоритъм за търсене Б завърши своето търсене с път, чиято действителна цена "не е" по-малка от очакваната цена за път през някой отворен връх.
 • кубически метра газ на цена 110 щатски долара за 1000 кубически метра.
 • През 1980-те години е определена цена от $70 млрд., а Японско-корейският изследователски институт за тунела определя цена от 10 до 15 трлн.
 • Каква е справедливата цена?
 • Той отказва, заради много високата цена.

 • Според Рикардо пазарната цена на труда винаги се колебае около неговата естествена цена.
 • При намаляване цената на половина, ако новата цена не е кратна на 10, маркерът за цената се поставя на по-ниската стойност, кратна на 10.
 • Към високата цена и посочените пасивни елементи се добавя и високата цена на земята, особено в по-известните курорти.
 • Форуърдният договор (контракт) е договор да се закупи или продаде актив в определен бъдещ момент на определена (договорена между страните) цена (доставна цена, форуърд цена).
 • Изборът на цена за покупка, както и цена и място за продажба, определят икономическия ефект от тази дейност.

 • Това предопределя висока серийност и ниска цена на микропроцесорите, както и ниска стойност за разработка на софтуер, а в резултат – бърза разработка и невисока цена на изделията.
 • След изкупуването от държавата на всичкото злато на твърда цена, опирайки се на закона за златния резерв, приет през януари 1934 г., Рузвелт съкращава златното съдържание на долара от 25,8 до 15 5/21 грана и фиксира официална цена на златото от 35 долара за унция.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!