Advertisement
 Translation for 'шипобедрена' from Bulgarian to English
зоол.T
(Mediterranean) spur-thighed tortoise {noun} [Testudo graeca]
шипобедрена костенурка {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Известен е с това, че е първата неправителствена организация, посветена на опазването и изучаването на двата вида сухоземни костенурки в страната – шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri).
  • Защитени са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и други.
  • Шипобедрената костенурка достига до 7 kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е уловена в България).
  • Важни за опазване са жълтокоремна бумка "(Bombina variegata)", обикновена блатна костенурка "(Emys orbicularis)", шипобедрена костенурка "(Testudo graeca)", шипоопашата костенурка "(Testudo hermanni)", голям гребенест тритон "(Triturus karelinii)".
  • Разпространени са и застрашените шипоопашата и шипобедрена костенурка.

  • Срещат се няколко вида земноводни и влечуги като защитените видове сирийска чесновница, кафява крастава жаба, шипобедрена костенурка.
  • Срещат се змиеок, зелен и кримски гущер, обикновена блатна костенурка, шипобедрена и шипоопашата костенурка, жълтоуха и сива водна змия, голям стрелец и пъстър смок.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!