Advertisement
 Translation for 'шипоопашата' from Bulgarian to English
зоол.T
Hermann's tortoise {noun} [Testudo hermanni]
шипоопашата костенурка {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Известен е с това, че е първата неправителствена организация, посветена на опазването и изучаването на двата вида сухоземни костенурки в страната – шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri).
 • Защитени са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и други.
 • Много подобна на сродната ѝ шипоопашата костенурка ("Testudo hermanni"), която също се среща на територията на България.
 • Препаскова агама ("Stellagama stellio"), наричана също шипоопашата агама или стелион, е вид влечуго от семейство Агамови (Agamidae).
 • Важни за опазване са жълтокоремна бумка "(Bombina variegata)", обикновена блатна костенурка "(Emys orbicularis)", шипобедрена костенурка "(Testudo graeca)", шипоопашата костенурка "(Testudo hermanni)", голям гребенест тритон "(Triturus karelinii)".

 • Гигантската шипоопашата летяща катерица ("Anomalurus pelii") е вид бозайник от семейство Шипоопашати гризачи (Anomaluridae).
 • Разпространени са и застрашените шипоопашата и шипобедрена костенурка.
 • Ако един вид е подразделен, често се използват тройни имена, например "Testudo hermanni boettgeri" (най-често срещаната в България шипоопашата костенурка).
 • Срещат се змиеок, зелен и кримски гущер, обикновена блатна костенурка, шипобедрена и шипоопашата костенурка, жълтоуха и сива водна змия, голям стрелец и пъстър смок.
 • Земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка "(Bombina variegata)"; обикновена блатна костенурка "(Emys orbicularis)"; шипоопашата костенурка "(Testudo hermanni)"; южен гребенест тритон "(Triturus karelinii)".

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!