Advertisement
 Translation for 'ямб' from Bulgarian to English
лит.
iamb {noun}
ямб {м}
лит.
iambus {noun}
ямб {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'ямб' from Bulgarian to English

ямб {м}
iamb {noun}лит.

iambus {noun}лит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Състои се от 5 действия и е написана в бял стих и петстъпен ямб, като отделни места са в проза.
 • Може да се играе само с един зар, нерядко с два, а при някои видове игри и с повече (барбут – с три зара, генерал и ямб – с пет).
 • Така „строгият кнителферз“ се преобразува в четиристъпен ямб.
 • Удивителната ритмична схема, три анапеста и един ямб, оттогава е популяризирана от много пародийни версии.
 • Той не само употребява всички размери, ползвани по негово време (хекзаметър, ямб, хорей, амфимакър), но въвежда и бакхий (кратка и две дълги стъпки).

 • Тя се състои от три четиристишия, обикновено в петостъпен ямб, и един римуван куплет накрая, който има функцията да синтезира основната идея на сонета.
 • В езиците със силабометрично стихосложение (като английски и руския), десетсричникът се замества с петстъпен ямб.
 • Така например, в петстъпния ямб тя може да се намира след втората стъпка, в шестстъпния – след третата и т.н.
 • Може да се играе само с един зар, нерядко с два, а при някои видове игри и с повече (барбут – с три зара, генерал и ямб – с пет).
 • Баладните строфи обикновено са редуващи се ямб тетраметър и ямб пентаметър, въпреки че това не е задължително.

 • Написана в петостъпен бял ямб.
 • Бял стих в поезията е стих, в който няма рима, но за разлика от свободния стих, има размер: бял ямб, бял анапест.
 • Този стих се нарича неримуван ямбичен пентаметър – пентаметър, защото десетте срички в линията се делят на пет групи; и ямбичен, защото всяка стъпка е ямб, т.е, съдържаща две срички, от които само втората е акцентирана.
 • Съществуват различни видове ямбове според броя на стъпките в стиха.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!