Werbung
 Übersetzung für 'вместо' von Bulgarisch nach Deutsch
anstelle {adv}вместо
14
statt {prep} [+Gen.]вместо
6
anstatt {prep} [+Gen.]вместо
anstatt {conj}вместо да
sondern {conj}вместо това
stattdessen {adv}вместо това
dafür {adv} [stattdessen]вместо това
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В астрономията се е установила друга, латинизирана традиция за произнасянето на някои от имената: Алциона вместо Алкиона (това е най-ярката звезда на Плеядите), Целена или Целено вместо Келено, Астеропа вместо Стеропа (в телескоп тя се разделя на две звези).
 • Международният съюз за чиста и приложна химия препоръчва да се използва термина „количество вещество“, вместо „брой молове“ също както се използва „маса“, вместо „брой килограми“.
 • Съществената разлика е, че вместо заливката от подкиселени забулени яйца се ползва майонеза, а вместо пастърма или суха шунка – бекон.
 • Вместо него, той предпочита гилотинната преса на Жиронда – упражнение, при което лостът се спуска към врата, вместо към самите гърди, а хватът е широк.
 • ... Кочергин) вместо ś се използва ç, а вместо ṅ – n̄.

 • Мъжкият член е ' 'o ' (вместо 'il' или 'lo'), женският ' 'a' (вместо 'la').
 • Други примери са „раняваща пчела“ вместо „стрела“, „гъше вино“ вместо „вода“, „словото на великана“ вместо „злато“, и др.
 • Така „hoed“ (шапка) се произнася "уд" вместо "худ", „hier“ (тук) – "ийр" вместо "хийр", „hond“ (куче) – "онд" вместо "хонд".
 • В някои диалекти се е загубило: "тетоски" вместо "тетовски", "чоек" вместо "човек" и т.н., или е преминало в "ј": "зборој" вместо "зборови" и т.н.
 • Вместо това, той удължава фалангата вляво, правейки 50 редици в дълбочина, вместо общоприетите от 8 до 12.

 • Нерядко явление в софийската разговорна реч представлява използване на минало свършено деятелно причастие вместо минало несвършено.
 • Когато се предписват търговски марки, се допуска буквално да се запише означеното върху опаковката количество (например 180 mg вместо 0,18 или 50 cL вместо 500 ml).
 • Българското отразяване на гръцките топоними по географски карти и в печата често е на катаревуса – например катаревусианското "Ираклион", вместо "Ираклио", "Сидирокастрон" вместо "Сидирокастро" (Валовища) или "Александруполис" вместо "Александруполи" (Дедеагач), макар че те не отразяват коректно историческите им народни имена – предвид извършената смяна на топоними в Гърция.
 • Членната форма за мъжки род единствено число „о“ (гърбо, вместо гърба; врато, вместо врата; мъжо, вместо мъжа).
 • В отрицателните форми при някои глаголи ударението пада на частичката за отрицание, вместо на спрегнатия глагол: нѐ ходя вместо "не хо̀дя", нѐ повна вместо "не по̀мня".

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!