Werbung
 Übersetzung für 'екологична' von Bulgarisch nach Deutsch
Umweltsteuer {f}екологична такса {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'екологична' von Bulgarisch nach Deutsch

екологична такса {ж}
Umweltsteuer {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В 2009 година езерото възстановява 3 метра от загубеното си равнище, след като 20 години е застрашено от екологична катастрофа заради спад на водите.
 • През пролетта на 2020 г. Макафи пуска анонимната екологична криптовалута Ghost (Призрак).
 • За първи път прави екологична характеристика на свободно живеещите сладководни нематоди от България.
 • е политическо, икономическо и социално движение, основано върху екологична икономика, анти-консуматорски и антикапиталистически идеи.
 • Синият флаг е екологична награда, въведена от 1987 г.

 • Тази структура можем да наречем ключ към новата екологична зона.
 • По време на мандата на Чакъров МОСВ подготвя и предложенията за екологични зони, които да се включат в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
 • Експертите се страхуват, че разливът би могъл да причини екологична катастрофа, която да има големи щети на дивите местообитания.
 • Основно зоогеографията се дели на екологична и на историческа зоогеография.
 • Раздробяването (или фрагментацията) на местообитанията е екологична промяна от голямо значение за еволюцията и консервационната биология.

 • Защитената местност заедно със съседни площи е предложена за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000 като специално защитена зона (СЗЗ).
 • са приети за Специално защитени зони от националната екологична мрежа (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, отговарящ на изискванията на Директивата за птиците на ЕС), която е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.
 • Разработката на нефтени находища, строителството на нефтопроводи и човешката дейност като цяло създават опасност от екологична катастрофа.
 • „Натура 2000“ е екологична система от защитени зони в Европейския съюз.
 • Езерото Манчар играе съществена екологична роля за функционирането на басейна на река Инд.

 • Видове с широка екологична валентност се наричат еврибионтни, а с ниска - стенобионтни.
 • Мрежа за действие за дъждовните гори ([...] , "RAN") е екологична организация със седалище в Сан Франциско, САЩ.
 • Предметът на дейност на дружеството е: разкриване и оповестяване на реалната екологична обстановка в България; повишаване на екологичната култура на обществото; осъществяване на предложения за подобряване на нормативната база в областта на защита на околната среда; привличане към активни действия по откриване и проучване на екологично застрашени райони на съмишленици и привърженици от всички възрасти; организиране на школи и курсове за обучение в областта на опазване на околната среда; отстояване общите права и интересите на своите членове пред централните и местни държавни органи и държавна администрация, сродни български, чуждестранни организации и сдружения, както и пред други институции; организиране на населението за екологична самозащита.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!