Werbung
 Übersetzung für 'захранващо' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.
Versorgungs­spannung {f}
захранващо напрежение {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'захранващо' von Bulgarisch nach Deutsch

захранващо напрежение {ср}
Versorgungs­spannung {f}електр.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Шнурът е гъвкав многожилен сноп от изолирани проводници, предназначен да подава захранващо електрическо напрежение чрез връзка между стабилно изградената електрическа инсталация и подвижни потребители.
  • Горивото за главния задвижващ модул се намира във външния горивен резервоар и се осигурява в главните двигатели чрез захранващо свързване.
  • Според спецификациите кабелът трябва да осигурява ток до 1,5 А при захранващо напрежение между 8 и 30-40 V.
  • Затова са необходими основно два компонента – източник на захранващо напрежение и устройство, което в нормален работен режим да преминава винаги в състояние на устойчиво самовъзбуждане и да работи с еднакви изходни параметри при преобразуването като създава незатихващи електрически трептения.
  • За по-ефективно управление на процеса са създадени електронни схеми с двойна и тройна модулация, като се управлява едновременно повече от едно захранващо напрежение.

  • Електрическата схема на токоизправителя позволява мрежовото променливо захранващо напрежение да се преобразува до постоянно.
  • Първата буква в обозначението е свързана с отоплението на катода на електронната лампа и характеризира стандартизирано захранващо напрежение или определя електрическия ток, като характерен постоянен параметър на тази серия от електронни лампи.
  • През Vcc и GND се подава захранващо напрежение към СИМ картата.
  • Максималната амплитуда на изходния сигнал отново зависи от стойността захранващото напрежение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!