Werbung
 Übersetzung für 'кодекс' von Bulgarisch nach Deutsch
право
Gesetzbuch {n}
кодекс {м}
4
право
Strafgesetzbuch {n} <StGB>
наказателен кодекс {м}
иконом.правофонд.
Corporate Governance Kodex {m}
кодекс {м} за корпоративно управление
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 1931 публикува становище за проекта на Наказателния кодекс, по-късно става съавтор на коментара към Наказателния кодекс от 11 юли 1932 г.
 • Участва в колектива, съставил първото българско издание на Международния кодекс на зоологическа номенклатура (МКЗН).
 • от гръцкия учен Пападопулос-Керамевс, който го открива заедно с преписи на още две гръкоезични грамоти на Иван Александър в един кодекс от патриаршеския метох в Цариград.
 • Под ръководството на Данаил Кирилов Правна комисия приема и променя редица ключови закони, включително Изборния кодекс, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуален кодекс.
 • е приет и датският кодекс със закони ("Danske Lov"), подобен кодекс бил приет и за Норвегия в 1687 г.

 • При дела, които се провеждат по Гражданскопроцесуалния кодекс, срокът за обжалване чрез ембаргос деклараториос е пет дни.
 • Журналистическата етика и стандарти обхваща етичните принципи и добри практики в професионалната журналистика, и приложим от журналистите „етичен кодекс“, "журналистически канон" или също като „кодекс на честта“ .
 • Френският граждански кодекс, в своя чл.
 • Обикновено правната регулация в областта на процесуалното право се осъществява посредством кодекси – например в България са в сила Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс.
 • Френската правна система е въведена с Френския граждански кодекс (1804/07) (определян като „гражданската конституция на френски език“, изменен и допълнен в началото на 2000 г.), известен също ѝ като Наполеонов кодекс, който предхожда с близо век Германския граждански законник (1896-1900).

 • През следващите десетилетия библиотеката придобива редица редки книги, като Остромировското евангелие, Ипатиевската летопис, най-старите известни копия на Новия завет (Синайски кодекс), Стария завет (Ленинградски кодекс) и Корана (Османов Коран).
 • Съвременните правила при назоваване на организмите се определят, съответно от Международен кодекс на зоологическата номенклатура и Международен кодекс на ботаническата номенклатура.
 • Сметната палата осъществява още и финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество съгласно Закона за политическите партии, както и контрол на финансирането на предизборните кампании при всички видове избори съгласно Изборния кодекс, като поддържа Единен регистър по Изборния кодекс.
 • Констатираните от ОССЕ недостатъци в законодателството са отстранени до голяма степен с промените в Изборния кодекс, извършени със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн. ...
 • Пример за кодекси са Наказателен кодекс (обхващащ наказателното право) или Кодекс на труда (обхващащ трудовото право).

 • Общият гражански кодекс ([...] , "ABGB") е действащият граждански кодекс в Австрия и Лихтенщайн.
 • Френският граждански кодекс ([...] – Граждански кодекс на французите), известен още и като Наполеонов кодекс (...) е първата съвременна кодификация на гражданското право в историята на правото.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!